แนะนำบุคลากร

sunee
 รศ ดร สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
krsuneer@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7086
ปฎิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
 ag-natnara-1-1
นายณัฎฐ์นรากร  จันทร์ธิมาน
นักวิชาการสัตวบาล
kjnatna@kmitl.ac.th และ pj_natnara@hotmail.com
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 3650
ag-natnara-2-1
นางณหทัย  วิจิตโรทัย
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)
nahatai.vi@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 3656
janya-2
นางสาวจรรยา  คงฤทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)
kkjunya@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 3656
buppha2-1
นางสาวบุปผา  จงพัฒน์
นักวิทยาศาสตร์
buppha.jo@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7084
ag-nipon-2
นายนิพนธ์  จิตตำนาน
นักวิชาการเกษตร
kjnipon@gmail.com
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7082
ampol1
นายอำพล  กล่อมปัญญา
นักวิชาการเกษตร
ampon.kmitl2556@gmail.com
เบอร์โทร. 02-3298519 และ 02-3298000 ต่อ 7082
 suree-2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีวัลย์  ศรีจาด
นักวิทยาศาสตร์
sureewan.sr@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7084
supapun
นางสาวสุภาพรรณ  ศฤงฆาร
นักวิทยาศาสตร์
supapun.saringkhan@yahoo.com
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 3650

ปฎิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

jarong2
ดร. จรงค์ศักดิ์  พุมนวน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการขั้นสูง
jarongsak.pu@kmitl.ac.th
เบอร์โทร.  02-3298000  ต่อ 3665 
ag-nipon
นายสมมารถ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
นักวิทยาศาสตร์
58604004@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-32980000  ต่อ 3669
nutjaree-2
นางสาวนุจรี  บุญแปลง
นักวิทยาศาสตร์
nutcharee.bo@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 0 2-3,298,000  ต่อ 7156
ag-nipaporn-2
นางสาวนิภาพร  ยลสวัสดิ์
นักวิชาการเกษตร
kynipapo@gmail.com
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3663
tanasin2
นายธนสิน  ทับทิมโต
นักวิชาการเกษตร
ktrung@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3659
suriyasit-2
นายสุริยสิทธิ์  สมนึก
นักวิชาการเกษตร
suriyasit.so@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3667
ag-wasun
นายวสันต์  แสงอินทร์
นักวิทยาศาสตร์
inu666_me@hotmail.com
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3640
logo-javan
นางสาวจวรรชนก  ปรีสงค์
นักวิทยาศาสตร์
kpjawanc@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 7156

ปฎิบัติงานที่ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร  

logo-papat
นายประพัฒน์  อธิปัญจพงษ์
นักวิชาการเกษตร
prapat.at@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 7077

ปฎิบัติงานที่ห้องปฎิบัติการกลาง ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

jantra
นางสาวจันทรา  ดีมาก
นักวิทยาศาสตร์
jan_lightmoon@hotmail.com
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3661