นายสุริยสิทธิ์ สมนึก

suriyasit-2
นายสุริยสิทธิ์  สมนึก
นักวิชาการเกษตร
suriyasit.so@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3667

ประวัติการศึกษา

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

 วท.บ. (ชีวะวิทยา)  2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  2559  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

โรคพืช
 การควบคุมโรคพืชโดยใช้ชีววิธีและสารสกัดพืช

 งานบริการวิชาการ

 การให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านโรคพืช

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ห้องปฏิบัติการโรคพืช

2. อุปกรณ์และเครื่องมือ

-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอ (Clave อัตโนมัติ)

– เครื่องอบลมร้อน (เตาอบลมร้อน)

– กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ

– กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสำหรับถ่ายภาพ

– ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)

– เครื่องชั่งสาร 1, 2 และ 4 ตำแหน่ง

– ตู้เขี่ยเชื้อ

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
 ผลงานวิจัย
1 สุริยสิทธิ์ สมนึก และถนิมนันต์ เจนอักษร. 2557.การประเมินคุณสมบัติของนมหมักในการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก หน้า 15-22.
2 สุริยสิทธิ์ สมนึก, ไพลิน  เนินหาด, ทิพปภา  เมฆพัฒน์ และถนิมนันต์  เจนอักษร. 2558. อิทธิพลของน้ำคั้นชุมเห็ดเทศ

(Cassia alata L.) ต่อเชื้อราปฏิปักษ์และเชื้อราสาเหตุโรคพืชผัก. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33 (พิเศษ): 735-744.

3 SOMNUEK, S., P. KONGTRAGOUL and T. JAENAKSORN. 2015. Morphological identification of Trichoderma species from different habitats. Proceeding in 2 nd International Symposium on Agricultural Technology, A-one The Royal Cruise Hotel Pattaya, Thailand. P 181-184.
4 SOMNUEK, S., P. KONGTRAGOUL and T. JAENAKSORN. 2015. Assessment of the antagonistic activity of Trichoderma spp. from five different habitats on plant pathogenic fungi. Proceeding in 2 nd International Symposium on Agricultural Technology, A-one The Royal Cruise Hotel Pattaya, Thailand. P 153-156.