นายอำพล กล่อมปัญญา

ampol1
นายอำพล  กล่อมปัญญา
นักวิชาการเกษตร
ampon.kmitl2556@gmail.com
เบอร์โทร. 02-3298519 และ 02-3298000 ต่อ 7082
หรือ   087-091-7396
 ปฏิบัติการประจำ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง  หลักสูตร สัตวศาสตร์

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

 ปริญญาตรี หลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  2549  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ปริญญาโท หลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  2559  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 

 งานบริการวิชาการ

 ความสามารถของงานรับบริการของหน่วยงาน : ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลอง-วิจัย

 1. บริการวิชาการวิจัยด้าน การทดสอบสมรรถภาพการเลี้ยงไก่กระทงด้วยโรงเรือน Evaporative system โรงเรือนระบบปิด
 2. บริการวิชาการวิจัยด้าน การทดสอบสมรรถภาพประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ในไก่กระทงด้วยห้องปฏิบัติการ Digestibility Lab ควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอากาศ
 3. บริการวิชาการวิจัยด้าน การทดสอบสมรรถภาพการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยโรงเรือน เปิด
 4. บริการวิชาการวิจัยด้าน การทดสอบคุณภาพฟองไข่ ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
 5. บริการวิชาการวิจัยด้าน การทดสอบสมรรถภาพการเลี้ยงสุกรขุนด้วยโรงเรือนระบบเปิด
 6. บริการวิชาการวิจัยด้าน การทดสอบสมรรถภาพประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ในสุกร     หมายเหตุ ; อัตราค่าบริการแต่ละบทปฏิบัติการ ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและอัตราค่าบริการ ได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้โดยตรง ติดต่อ คุณอำพล กล่อมปัญญา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร โทร 087-091-7396

 หน้าที่รับผิดชอบ

 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลอง-วิจัย

 1. ฟาร์มวิจัยแผนกสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ และ ไก่ไข่)
 2. ฟาร์มวิจัยแผนกสัตว์เคียวเอื้อง (แพะเนื้อลูกผสม)
 3. ฟาร์มวิจัยแผนกสุกรขุน
 4. ฟาร์มวิจัยแผนกสัตว์ทางเลือก (ไก่แจ้, ไก่พื้นเมือง, กระต่ายเนื้อ และ นกสวยงาม)
 5. ห้องปฏิบัติการฟักไข่
 6. ห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหาร (Digestibility Lab)
 7. ห้องปฏิบัติการผสมอาหารสัตว์ทดลอง
 8. ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพฟองไข่
  
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย    
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1 ญาณินีส์ เพ็งศิลา อำพล กล่อมปัญญา และ กานต์ สุขสุแพทย์. 2556. การใช้กากชาเขียวในอาหารไก่เนื้อ The Use of Green Tea Residue in Broiler Diet. การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี (โปสเตอร์)
2 อำพล กล่อมปัญญา และ กานต์ สุขสุแพทย์. 2557. ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อบนพื้นแสลตพลาสติกและพื้นแกลบต่อสมรรถภาพการผลิต Effect of Raising Broiler on Plastic Slat and Rice Husk Litter on Productive Performances. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โปสเตอร์)
3 อำพล กล่อมปัญญา และ กานต์ สุขสุแพทย์. 2558. ผลของการเสริมกากข้าวโพดที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล (Corn DDGS) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ และ คุณภาพไข่ Effects of Corn Distillers Dried Grain with Soluble (Corn DDGS) Supplementation in Laying Ration on Performance and Egg Quality การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 วันที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โปสเตอร์)
4  อำพล กล่อมปัญญา ญาณินีย์ เพ็งศิลา และ กานต์ สุขสุแพทย์. 2558.การใช้เอ็นไซม์รวมเพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์ของโภชนะในอาหารไก่เนื้อ Using of Multi-Enzymes (Concenzyme NSP II)® to Improve Nutrient Utilization in Broiler Diet การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาเกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพ (โปสเตอร์)
5 อำพล กล่อมปัญญา และ กานต์ สุขสุแพทย์. 2558. การเปรียบเทียบผลตอบแทนขายไก่ที่มีชีวิตและไก่แยกชิ้นส่วนของไก่เนื้อ อายุ 35, 42 และ 49 วัน A Comparison of Return on Live Bird and Carcass Distribution of Broiler Chicken at Age 35, 42 and 49 days การประชุมสัมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 8 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล คูรส พัทยา จังหวัดชลบุรี (บรรยาย)
 6 อำพล กล่อมปัญญา และ กานต์ สุขสุแพทย์. 2558. ส่วนประกอบทางเคมีและการจัดแบ่งคุณภาพของปลาป่น Chemical Composition and Grading of Fish Meal การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (โปสเตอร์)