นางสาวนิภาพร ยลสวัสดิ์

ag-nipaporn-2
นางสาวนิภาพร  ยลสวัสดิ์
นักวิชาการเกษตร
kynipapo@gmail.com
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3663

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

ปริญญาตรี ,

วท.บ เทคโนโลยีการผลิตพืช

 2537 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาโท, วท.ม พืชสวน  2543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กำลังศึกษาต่อ ปร.ด. เกษตรศาสตร์(2556-ปัจจุบัน ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 งานบริการวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

 ผลงานวิจัย
1 ศึกษาอิทธิพลของภาชนะบรรจุและอัตตราการไหลของก๊าซ CO2 : O2 ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษากล้วยเล็บมือนาง.การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่าง 26-30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ร่วมวิจัย)
2 เปรียบเทียบผลผลิตและรายได้ของบัวพันธุ์สัตตบงกชระหว่างการเก็บดอกกับการเก็บเมล็ดจำหน่าย. ว.วิทย.กษ. 355-6(พิเศษ) 529-531.(ผู้ร่วมวิจัย)
3 on flower development, fruit setting and quality of sugar apple (Annona squamosa Linn.). First Session of the Committee on Commodity Problems Sub-Group on Tropical Fruits. Pattaya City, Thailand. (ผู้ร่วมวิจัย).,
4  flower development, fruit setting and quality of sugar apple (Annona squamosa Linn.). First Session of the Committee on Commodity Problems Sub- Group on Tropical Fruits. Pattaya City, Thailand. (ผู้ร่วมวิจัย)
5 from Crude Extracts of Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith. 10th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology. Harbin, China. (หัวหน้าโครงการวิจัย)