การชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบและการใช้เครื่องมือ

การชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบและการใช้เครื่องมือ

ผู้รับบริการนำใบคำร้องซึ่งคิดค่าธรรมเนียมแล้ว นำไปชำระเงินค่ามัดจำ 50 % ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และเมื่อการวิเคราะห์/ทดสอบ หรือการรับบริการเสร็จสิ้นแล้ว นักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคราะห์จะกรอกใบแจ้งค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ / การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (แบบ คม.2) เพื่อให้ผู้รับบริการนำไปชำระเต็มที่งานการเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ล่วงหน้า หรือในวันที่มารับผลวิเคราะห์