เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เริ่มจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553  
มีหน้าที่และรับผิดชอบ
รองรับงานวิจัย และสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง