นายนิพนธ์ จิตตำนาน

ag-nipon-2
นายนิพนธ์  จิตตำนาน
นักวิชาการเกษตร
kjnipon@gmail.com
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7082
 ปฏิบัติการประจำ ณ ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง   หลักสูตร  วิทยาศาสตร์การประมง 
คุณวุุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่จบ
สถานศึกษาที่จบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาประมง  2537  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  2543  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ครุศาสตร์เกษตร ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
งานบริการวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง
2. เป็นผู้ช่วยสอนบทปฏิบัติในวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และวิชาปฏิบัติการชุมชน
3. เตรียมบทปฏิบัติการ ในวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย