ค่าบริการเครื่องลดขนาดอนุภาค

   เครื่องลดขนาดอนุภาค ในระดับไมครอน   

เครื่องลดขนาด

High Pressure Homogenizer รุ่น M-110P Microfluidizer เป็นเครื่องมือสำหรับลดขนาดอนุภาคและบดผสมสาร ด้วยแรงดันสูง โดยทำงานได้ด้วยแรงจาก Hydraulic power ซึ่งแรงดันจากน้ำมัน Hydraulic จะส่งไปยัง single acting intensifier pump ทำให้สารตัวอย่างสามารถไหลเข้าไปยังภายในระบบได้ ระดับแรงดังสูงสุดที่ใช้ในการทำงาน (working pressure level) อยู่ที่ 30,000 psi สารตัวอย่างจะถูกอัดด้วยแรงคงที่ ทำให้ตัวอย่างวิ่งไปยัง interaction Chamber และผ่านช่องเล็กๆ ภายในซึ่งมีขนาดเล็กระดับไมครอนด้วยความเร็วสูงมาก ซึ่งตัวอย่างจะถูกกระทำด้วยแรง 2 แรง คือ แรงเฉือน (Shear) และ แรงกระแทก (impact) สามารถใช้เตรียมตัวอย่างสารประเภท อิมัลชัน (Emulsion) ดิสเพอร์ชัน (Dispersion) และ สารแขวนลอย (Suspension)  

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
1. ค่าบริการลดขนาดอนุภาค โดยเจ้าหน้าที่ ชั่วโมงละ
200 400 500 600
2. ค่าบริการใช้เครื่องมือลดขนาดอนุภาค โดยผู้ใช้บริการ ชั่วโมงละ
150 300  –  –

หมายเหตุ

1.  แรงดันสูงสุดที่ใช้ในการทำงาน 30,000 psi เครื่อง High Pressure Homogenizer รุ่น M-110P Microfluidize

                2.  ค่าสอนใช้เครื่องมือ ครั้งละ 500 บาท