นางณหทัย วิจิตโรทัย

ag-natnara-2-1
นางณหทัย  วิจิตโรทัย
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)
nahatai.vi@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 3656
ปฏิบัติการประจำ ณ     ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง      หลักสูตรสัตวศาสตร์

ประวัติการศึกษา

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

 ปริญญาตรี, วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาโท, วท.ม. (เคมีประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 – การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีในตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์

– การวิเคราะห์กรดไขมันในตัวอย่างเนื้อสัตว์

–  การวิเคราะห์ทางเคมี

 งานบริการวิชาการ

 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ โดยเปิดรับวิเคราะห์โภชนะในตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์ และเนื้อสัตว์ ดังนี้

 1. วิธี Proximate Analysis ประกอบด้วย ความชื้น (Moisture), โปรตีน (Crude protein) , ไขมัน (Ether extract) ,   เยื่อใย (Crude Fiber) และเถ้า (Ash)
 2. วิธีวิเคราะห์แบบ Van Soest Sytem ในพืชอาหารสัตว์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาผนังเซลล์ (Neutral detergent fiber ; NDF) และ การวิเคราะห์หา Acid detergent fiber ; ADF
 3. วิธีวิเคราะห์หาแร่ธาตุที่สำคัญ ; แคลเซียม (Ca), ฟอสฟอรัส (P)
 4. วิธีวิเคราะห์หาพลังงานทั้งหมด (gross energy)
 5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์
 2. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 3. ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
 4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม
 5. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
รายการเครื่องมือ คุณสมบัติ วิธีเตรียมตัวอย่าง/หมายเหตุ
1เครื่องวิเคราะห์โปรตีน  รุ่น jeltecTM2200ยี่ห้อ Foss วิเคราะห์โปรตีนหยาบ(Crude protein)ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
2 เครื่องกลั่นโปรตีนรุ่น VAP30ยี่ห้อ Gerhardt  วิเคราะห์โปรตีนหยาบ(Crude protein)  ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์

 

 ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
3 เตาย่อยและเตากลั่นโปรตีนยี่ห้อ Gerhardt วิเคราะห์โปรตีนหยาบ(Crude protein)  Kjeldahl Method ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
 4 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยรุ่น Fibertec system M6  ยี่ห้อ Tecator

 

วิเคราะห์เยื่อใยหยาบ (Crude fiber)ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์  ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
 5 ชุดเตารีฟลั๊กยี่ห้อ Gerhard

 

 วิเคราะห์ NDF(Neutral detergent fiber )  ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
 6 ชุดเตารีฟลั๊กยี่ห้อ Gerhard  วิเคราะห์ ADF (Acid detergentfiber)ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
7 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันรุ่น SOX 416  ยี่ห้อ Gerhardt

 

 วิเคราะห์ไขมันหยาบ (Crude fat)  ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
8 Spectrophotometerรุ่น UV-1601  ยี่ห้อ Shimadzu

 

 

วิเคราะห์สารที่สามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วง UV และ Visible เช่น วิเคราะห์ ฟอสฟอรัส  ในอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์ ตามวิธีวิเคราะห์ ISO 1998
 9 เตาเผาอุณหภูมิสูงรุ่น 51842-Bยี่ห้อ Blue บ.Lindberขนาด 37 ลิตร

 

 เผาตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์  เพื่อวิเคราะห์เถ้า (Ash) อุณหภูมิใช้งานเหนืออุณภูมิห้อง-1100 °C  ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
 10 เตาเผาอุณหภูมิสูงรุ่น 1V3/P   ยี่ห้อ Naberขนาด 9 ลิตร

 

 

 เผาตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์ เพื่อเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์แคลเซียมเผาตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เพื่อเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์AIA (Acid insoluble ash) ในตัวอย่างอาหารสัตว์ และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
 11 ตู้อบไอร้อน รุ่น FD 115 ยี่ห้อ Binder ความจุขนาด 115 ลิตร

 

 วิเคราะห์ความชื้นในตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์  ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
 12 ตู้อบไอร้อน รุ่น FD 53ยี่ห้อ Binder ความจุขนาด 53 ลิตร

 

 วิเคราะห์ความชื้นในตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์  ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995
13 เครื่องวิเคราะห์สารระบบแก๊สโครมาโตกราฟ พร้อมอุปกรณ์ (GC)รุ่น PR 2100 ยี่ห้อ Perichrom

 

 วิเคราะห์สารที่ระเหยกลายเป็นไอได้และตรวจสอบได้ด้วย FID detector  เช่น กรดไขมัน (Fatty acid)
14 เครื่องมือแยกและวิเคราะห์สาร (HPLC) ประกอบด้วย-UV detector รุ่น UV 1000  ยี่ห้อ ThremoFinnigan-ปั้ม รุ่น ConstaMetrric®4100 Bio ยี่ห้อ tspThremo– Oven รุ่น CH-150 ยี่ห้อ Eldex  วิเคราะห์สารที่สามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วง UV
15 เครื่องระเหยสารภายใต้ระบบสุญญากาศรุ่น R-215 ยี่ห้อ Buchi

 

 ระเหยตัวทำละลายออกจากสารสกัด เช่น ระเหยแอลกอฮอล์
 16 เครื่องบดอาหารสัตว์(Cutting Mill)รุ่น SM-1 ยี่ห้อ Retsch

 

 บดพืชอาหารสัตว์
 17 เครื่องบดตัวอย่างแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Ultra Centrifugal Mill) รุ่น ZM200ยี่ห้อ Retsch  บดตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์
 18 ชุดเครื่องมือทดสอบก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ชุด Rotor ยี่ห้อHabarle

 

 การหาการย่อยได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
19 ตู้บ่มรุ่น BD 400 และชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเตรียมตัวอย่างยี่ห้อ Julabo
 20 เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน พร้อมอุปกรณ์รุ่นAC 350 ยี่ห้อ LECO

 

 วิเคราะห์พลังงาน (gross energy , GE)ในตัวอย่างอาหารสัตว์  และวัตถุดิบอาหารสัตว์  ตามวิธีของเครื่องซึ่งอ้างอิง Standard MethodATSM Method 2015, AUN, DIN, ISO และ GB
 21 เครื่องปั่นผสมอาหาร (Homoginizer)รุ่น T25 ยี่ห้อ IKA  ปั่นผสมตัวอย่างให้เข้ากับสารละลายช้ำได้กับปริมาตรตัวอย่าง 30- 100 ml
22 เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบในน้ำนมรุ่น Lacto Starยี่ห้อ Funke Gerber  วิเคราะห์  %โปรตีน         %ไขมัน  % กลูโคสในตัวอย่างน้ำนมสด
 23 เครื่องปั่นเหวี่ยงวิเคราะห์ไขมันนมรุ่น Super Vario-Nยี่ห้อ Funke Gerber  วิเคราะห์  %ไขมันในตัวอย่างน้ำนมสด
 24 เครื่องปั่นเหวี่ยง Rotofix 32รุ่น 1205 ยี่ห้อ Hettich Zentrifugen  ปั่นแยกสาร  ความจุ 10-50 ml. ความเร็วรอบสูงสุด 6000 rpmใช้เหนืออุณหภูมิห้อง
25 เครื่องปั่นเหวี่ยงรุ่น Sigma 202 ยี่ห้อ Sigma  ปั่นแยกสาร  ความจุ 10-100 ml ความเร็วรอบสูงสุด 10000 rpmใช้เหนืออุณหภูมิห้อง
26 กล้อง Stereo microscope จำนวน  10 ตัว  ส่องดูลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์
27 ตู้บ่ม  รุ่น  Incucell111ยี่ห้อ MMM บ่มน้ำนมขนาดความจุ 111 ลิตร
28 Freeze dryerรุ่น DM8-4Eยี่ห้อ SNUDERS  ทำแห้งตัวอย่างที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ
29 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในเนื้อรุ่น SG-2 ยี่ห้อ Mettler Toledo  วัดค่าความเป็นกรด-ด่างในเนื้อ
30 เครื่องวัดสีเนื้อรุ่น MiniScan EZยี่ห้อ Hunter Lab  วัดค่าสีเนื้อ
31 เครื่อง Shear Forceรุ่น  3344ยี่ห้อ Instron  วัดค่าแรงตัดผ่านเนื้อ
32 เครื่องวิเคราะห์ความชื้นแบบอินฟราเรดรุ่น  HB43-Sยี่ห้อ Mettler Toledo  วิเคราะห์ความชื้นในเนื้อสัตว์
33 เครื่องหาค่า Water activityรุ่น  LabMASTER awยี่ห้อ NOVASINA  หาค่า Water activity ในเนื้อสัตว์
34 เครื่องชั่งวิเคราะห์ (Analytical Balance) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 4 เครื่อง     เครื่องชั่งสารเคมี ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 3 เครื่อง

 

 

 ชั่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ชั่งสารเคมี
 งานบริการวิชาการ  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

รายการเครื่องมือ

รายการวิเคราะห์/ใช้เครื่องมือ

ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างละ 

จำนวนวันรับผล (ไม่เกิน)

เครื่องวิเคราะห์โปรตีนรุ่น kjeltecTM2200  ยี่ห้อFoss วิเคราะห์โปรตีนหยาบ(Crude protein)ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 300 บาท 5 วัน
เครื่องกลั่นโปรตีนรุ่น VAP30ยี่ห้อ Gerhardt วิเคราะห์โปรตีนหยาบ(Crude protein)  ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 300 บาท 5 วัน
เตาย่อยและเตากลั่นโปรตีนยี่ห้อ Gerhardt วิเคราะห์โปรตีนหยาบ(Crude protein)  Kjeldahl Method ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 300 บาท 5 วัน
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยรุ่นFibertec system M6  ยี่ห้อ Tecator วิเคราะห์เยื่อใยหยาบ (Crude fiber)ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 300 บาท 5 วัน
ชุดเตารีฟลั๊กยี่ห้อ Gerhard วิเคราะห์ NDF  ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์ 350 บาทรับตั้งแต่ 5 ตัวอย่างขึ้นไป 10 วัน
วิเคราะห์ ADF   ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์ 350 บาทรับตั้งแต่ 5 ตัวอย่างขึ้นไป 10 วัน
วิเคราะห์Ligninในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์ 300 บาทรับตั้งแต่ 5 ตัวอย่างขึ้นไป 10 วัน
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันรุ่น SOX 416 ยี่ห้อ Gerhardt วิเคราะห์ไขมันหยาบ (Crude fat)  ในตัวอย่าง  อาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 300 บาท 5 วัน(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง)
Spectrophotometerรุ่น UV-1601  ยี่ห้อ Shimadzu วิเคราะห์ ฟอสฟอรัส  ในอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์ 300 บาท 5  วัน(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง)
เตาเผาอุณหภูมิสูง รุ่น 51842-B ยี่ห้อ Blue บ. Linberd ขนาด 37 ลิตรเตาเผาอุณหภูมิสูง
รุ่น 1V3/P  ยี่ห้อ Naber
ขนาด 9 ลิตร
วิเคราะห์เถ้า (Ash) ในตัวอย่างอาหารสัตว์ และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ 200 บาท 5  วัน(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง)
เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ AIA (Acid insoluble ash) ในตัวอย่างอาหารสัตว์ และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ 100 บาท 5  วัน(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง)
เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์แคลเซียมในตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์ 100 บาท 5 วัน(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง)
ตู้อบไอร้อนรุ่น FD 115 ยี่ห้อ Binderความจุขนาด 115 ลิตร
ตู้อบไอร้อน
รุ่น FD 53 ยี่ห้อ Binder
ความจุขนาด 53 ลิตร
วิเคราะห์ความชื้นในตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเน 150 บาท 5  วัน(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง)

หมายเหตุ     ราคาบริการวิเคราะห์บุคคลภายนอก/ภายใน  ราคาเท่ากัน

 การให้บริการเฉพาะทางไม่เกี่ยวกับเครื่องมือ  

รายการ วิเคราะห์ ค่าบริการเคราะห์ จำนวนวันรับผล (ไม่เกิน) การเตรียมตัวอย่าง หมายเหตุ
1 AIA (Acid insoluble ash) ในตัวอย่างอาหารสัตว์ และ วัตถุดิบอาหารสัตว์ 400 5 วันทำการ(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง) ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995 ราคารวมการเผาตัวอย่าง 100 บาท
2 แคลเซียมในตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเนื้อสัตว์ 300 5 วันทำการ(ขึ้นกับจำนวนตัวอย่าง) ตามวิธีวิเคราะห์ AOAC Official Method of Analysis 1995 ราคารวมการเผาตัวอย่าง 100 บาท

 

หมายเหตุ    ราคาบริการวิเคราะห์บุคคลภายนอก/ ภายใน   ราคาเท่ากัน

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง
ผู้สนใจสามารถส่งตัวอย่างได้ที่

1 ส่งด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  อาคารบุนนาค (ตึก L ) ชั้น 3  ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ โทร 023298519 หรือสายใน 3656  นางสาวจรรยา คงฤทธิ์ และนางณหทัย วิจตโรทัย

2. ส่งพัสดุ ถึงหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520