งานบริการวิชาการ

โครงการที่ 1  การผลิตอาหารและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกบ

ในวันที่ 13  ธันวาคม 2559   ณ  โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  โดยบริการอบรม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถาบัน ได้แก่ชุมชนวัดราชโกษา วัดสุทธาโภชน์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การปะมง

(รูปภาพกิจกรรม)
DSC08575
โครงการที่ 2  การเพาะเลี้ยงสไปรูไลน่าสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสำหรับอาหารสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2559   ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

(รูปภาพกิจกรรม)
DSC08671
โครงการที่ 3  การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

(รูปภาพกิจกรรม )

วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเป็นอาหารสำหรับการบริโภคในระดับครัวเรือนและสำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำ  ส่งเสริมความรู้ด้านการตรวจเช็คคุณภาพวัตถุดิบอาหารที่ได้มาตรฐาน การผลิตอาหารสัตว์น้ำ (ปลากระพงและกบ) ที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า ที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทราในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลากระพงและการเลี้ยงกบ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย ระหว่างการบริการวิชาการให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง โดยการนำความรู้จากการเรียนไปสู่การพัฒนาชุมชน และนำความรู้จากชุมชนมาศึกษาหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินผล

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนหรือเพื่อการจำหน่าย ได้รับความนิยมมานานในสังคมเกษตรของไทย และในปัจจุบันสัตว์น้ำหลายชนิดได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงมากขึ้น เช่นส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลากระพงในน้ำจืดเพื่อเพิ่มพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรในการเพาะเลี้ยง หรือการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกบเพื่อจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เพราะแต่เดิมเน้นการจับจากธรรมชาติจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ปลากระพงเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการเพาะเลี้ยงและความนิยมในการบริโภค เพราะเป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการสูง รสชาดดี จำหน่ายได้ราคาดี จึงได้มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยง โดยปรับจากการเลี้ยงในน้ำเค็มมาเพาะเลี้ยงในน้ำจืด  ส่วนกบนั้นได้มีการเพาะพันธุ์ได้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงและมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะเลี้ยงทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัว โดยการเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งสองชนิดสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตสูง สัตว์น้ำแข็งแรง ทนต่อโรค และมีต้นทุนในการเพาะเลี้ยงต่ำ ปัจจัยหนึ่งคือการจัดการด้านอาหาร โดยในปัจจุบันพบว่าการผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารและใช้วัตถุดิบที่คุณภาพได้มาตรฐาน จะทำให้สัตว์น้ำเติบโตเร็ว แข็งแรง และทนต่อโรคได้ดี

fig 1

08250011

07200003