เครื่องวิเคราะห์หาความหนืดของของเหลว (Viscometer)

IMG_0621

Brookfield viscometer รุ่น LVDV2T เป็นเครื่องมือสำหรับที่ใช้วัดค่าความหนืดของของเหลว ใช้หลักการวัดจากแรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากความหนืด และความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว สามารถวัดค่าความหนืดอยู่ในช่วง 1 ถึง 6 ล้านเซ็นติพอยด์ โดยความเร็วรอบตั้งแต่ 0.01 – 200 rpm ค่าความหนืดสามารถเปลี่ยนการแสดงผลในหน่วย cP หรือ mPa.s ได้ มีค่าความแม่นยำ ±1% ตลอดช่วงการวัด และมีค่าการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±0.2% เมื่อมีการทดสอบซ้ำ จอแสดงผลรายงานค่าต่างๆในรูปแบบดิจิตอล Touch Screen สามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็น น้ำมัน น้ำนม ยา สี กาว น้ำยาง อาหาร เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

 

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
เครื่องวิเคราะห์ความหนืด (Viscometer)  200 บาท/ชม.  200 บาท/ชม.  300 บาท/ชม.  400บาท/ชม.