นายวสันต์ แสงอินทร์

ag-wasun
นายวสันต์  แสงอินทร์
นักวิทยาศาสตร์
inu666_me@hotmail.com
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3640

 

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  2556 สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ก่อกลายพันธุ์

 

 งานบริการวิชาการ

ลำดับที่
รายละเอียด
1
Bio Hazard Safety Cabinet, Model VS-1400LSN, Vision/Korea
2
Bio Hazard Safety Cabinet, Model VS-1400LSN, Vision/Korea
3
Co2 Incubator, Contherm Model 4150 TA
4
Freeze dryers, SNIJDERS Model LY3FME/DM8-4E with accessories
5
Autoclave, Automatic Vertical with warming cycle, Hirayama/ Japan
6
Balance, Basic Plus, Model 221S, Sartorius/ Germany
7
Balance, Basic Plus, Model BP 310S, Sartorius/ Germany
8
Balance,Sartorius Talent Series Model TE1502S
9
Centrifuge, High Speed Refrigerated Centrifuge, Beckman Model Avanti J-E
10
Centrifuge, Microcentrifuge Spectrafuge 16M, Labnet/USA
11
Centrifuge, Microcentrifuge, Compact 18-place microcentrifuge, max speed 14,000 rpm, short spin button, cold room compatible Eppendorf Model 5418
12
Centrifuge, Microcentrifuge, spin-down type Daihan GMC-260
13
Centrifuge, Microcentrifuge, spin-down type Daihan GMC-260
14
Centrifuge, Refrigerated Bench Top Centrifuge, CR3i Multi-Function, Jouan/France
15
Computer, Notebook Computer, Compaq Presario V2018AP
16
Dark reader, dark reader Model DR-45M, CCR (U.S.A)
17
Dry Cabinet, Desiccator with porcelain plate 25 cm.
18
Dry Cabinet, Desiccator with porcelain plate 25 cm.
19
Dry Cabinet, Desiccator with porcelain plate 25 cm.
20
Dry Cabinet, Desiccator with porcelain plate 25 cm.
21
Dry Cabinet, Desiccator with porcelain plate 25 cm.
22
Electrophoresis Cell, Mini Protean 3, BioRad/ England
23
Electrophoresis Cell, Mini Protean 3, BioRad/ England
24
Electrophoresis System, Gel-Mate 2000, Toyobo/Japan
25
Electrophoresis System, Gel-Mate 2000, Toyobo/Japan
26
Electrophoresis System, Gelmate2000, Toyobo/Gel
27
Electrophoresis System, Gelmate2000, Toyobo/Gel
28
Electrophoresis System, Hoefer SE600, Std/Ver., Amersham Pharmacia Biotech/ Sweden
29
Electrophoresis System, Hoefer VE Vertical, Amersham Pharmacia Biotech/ Sweden
30
Electrophoresis, Electrophoresis apparatus set, Mini-sub cell, Wide mini sub cell, Sub-cell
31
Electrophoresis, Gel Electrophoreses Unit
32
Electrophoresis, Gel electrophoresis system, BioRad Mini-protean 3 plus power supply
33
Electrophoresis, GelMate 2000 Electrophoresis System W Adaptor
34
Electrophoresis, Horizontal gel electrophoresis, Whatman Biometra Horizon 11-14
35
Electrophoresis, Horizontal Gel Sunrise TM 96,
36
Electrophoresis, Mini Trans-Blot Cell with Power supply model PowerPac 200, BioRad/ England
37
Electrophoresis, Mini Vertical Gel Unit With Blotting Module
38
Electrophoresis, Minigel I-Mupid
39
Electrophoresis, Minigel I-Mupid
40
Electrophoresis, Mini-Protean 3 And Anygel STD
41
Electroporation System, Electroporator, Bio rad Micropulser
42
Evaporator, Mini Vacuum – Centrifuge Evaporation Model MV-100, TOMY/Japan
43
Freezer, Deep Freezer, Jouan Power Freezer VXE 380
44
Freezer, Refrigerator 10 cu.ft LG
45
Freezer, Refrigerator, Misubishi model MR-F31E-GY
46
Freezer, Refrigerator, Sunyo model SF-C69 184 L.
47
Gel Documentation and Analysis System Model Gene Geius & Gene Tools Match and Gene Directory
48
Heat Block, Digital Dry Bath with accessories
49
Hot Plate Stirrer, 2500C max, 2000 rpm, 150?150 mm. Aluminium Alloy Top Plate
50
Hot plate stirrer, Hotplate Stirrer, ceramic top, Stuart CB162
51
Hot plate stirrer, Hotplate Stirrer, ceramic top, Stuart CB162
52
Hybridization Oven, Hybridization Oven Model ProBlot 12, Labnet/USA
53
Ice Maker, Ice Maker, Newton Model 126F
54
Incubator shaker, Daiki Model KBLee 1001
55
Incubator shaker, Table-top type, complete with test tube rack. Digital display for temp. and Speed, temp. range from ambient to 60 degree C. Computer control features via USB connection, Stuart SI500
56
Incubator, Memmert Model BE400, 53 L. Temperator 30-37C, Microprocessor PID Controller, Inclued Stainless steel shelf 2 EA
57
Larminar Flow, Larminar Flow Hood, ESCO SCV-4A1
58
Learning Module, Learning Module Support for electronic access and support to plant breeding/plant biotechnology programs(ชุดโปรแกรมการเรียนการสอนปรับปรุงพันธู์พืช)
59
Microscope, Biological Microscope, Nikon Model Eclipse E200
60
Microscope, Fluorescense,BX51, with camela model PM 30, olympus/ Japan
61
Microscope, Inverted Microscope, Olympus Model CKX41
62
Microscope, Stereo microscope, Nikon SMZ 1500
63
Mixer, Mixer Mill with PTFE reaction vials Adapter, Retsch Model MM 301
64
Mixer, Vortex Genie II Mixer Complete Cup and 3? Platform Head, 220 V/50 Hz. Model G560E
65
Mixer, Vortex Genie II Mixer Complete Cup and 3? Platform Head, 220 V/50 Hz. Model G560E
66
Mixer, Vortex Genie II Mixer Complete Cup and 3? Platform Head, 220 V/50 Hz. Model G560E
67
Mixer, Vortex-Genie II Mixer, N6 G560 E Complete with Platform Head 220 V. 50 Hz., SI/ USA
68
Oven, Hot Air Oven Model INNovens (EU2-118), JOUAN/France
69
pH Meter, pH meter, Hanna Model pH 211
70
Pipette, ACCU-JET PIPETTE CONTROLLER, GREY
71
Pipette, DISPENSETTE III, VARIABLE 5-50 ML.
72
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
73
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
74
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
75
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
76
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
77
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
78
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
79
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
80
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
81
Pipette, Micropipette, Socorex, Acura 825
82
Pipette, Multichannel Pipette, CAP – L200 Model 200 8AZTT 25 200 ul.
83
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
84
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
85
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
86
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
87
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
88
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
89
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
90
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
91
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
92
Pipette, Pipette Starter Kit Gilson,France
93
Pipette, Pipette, 0.2 ul, CAP – CL02
94
pipette, Pipetteman, P2, 0.1-2 ul., Gilson/ France
95
pipette, Pipetteman, P2, 0.1-2 ul., Gilson/ France
96
pipette, Pipetteman, P2, 0.1-2 ul., Gilson/ France
97
pipette, Pipetteman, P2, 0.1-2 ul., Gilson/ France
98
pipette, Pipetteman, Starter Kit, Gilson/ France
99
pipette, Pipetteman, Starter Kit, Gilson/ France
100
pipette, Pipetteman, Starter Kit, Gilson/ France
101
pipette, Pipetteman, Starter Kit, Gilson/ France
102
pipette, Pipetteman, Starter Kit, Gilson/ France
103
pipette, Pipetteman, Starter Kit, Gilson/ France
104
pipette, Pipetteman, Starter Kit, Gilson/ France
105
Power Supplies for Electrophoresis, Model E833, Consort/ Belgium
106
Power Supply, Consort Model E833
107
Power Supply, EPS 301, Amersham Pharmacia Biotech/ Sweden
108
Sonicator bath, Transsonic T Model 460H 2.75 L. with stainless steel holder basket T470 and cover T460/470/450
109
Spectrophotometer, BioPhotometer plus with accessories

110

Stabilizer, Silicon Automatic voltage stabilizer, SR-115 10 KVA

111

Stabilizer, Silicon Automatic voltage stabilizer, TND-3000 3KVA

112

Stirrer, Magnetic, 2000 rpm, 150×150 mm. Stainless cover,

113

Stirrer, Magnetic, 2000 rpm, 150×150 mm. Stainless cover,

114

Stirrer, Magnetic, 2000 rpm, 150×150 mm. Stainless cover,

115

Stirrer, Magnetic, 2000 rpm, 150×150 mm. Stainless cover,

116

Stirrer, Magnetic, 2000 rpm, 150×150 mm. Stainless cover,

117

Tank, Liquid Nitrogen Tank 30 Liter with caster

118

Thermal Cycle, Medel T personal Combi-block

119

Thermal Cycle, Peltier Thermal cycle Model PTC-1196 HB, MJ Research/ USA

120

Thermal Cycle, Peltier, Model PTC 1196, MJ Research Inc., USA.

121

Thermal Cycle, Real-time Thermal Cycler, MJ Model Chromo 4

122

Thermal Cycle, Thermal cycler with gradient temperature, Biometra TGradient ,UPS

123

Thermal Cycle, Thermal cycler, PCR Model T1-96

124

Thermal Cycle, Thermocycler Model Tgradient 96

125

UPS, Power Plus 750 VA

126

UPS, Power Plus 750 VA

127

UPS, UPS 750 VA

128

UV-crosslinker, UVP 95-0174-02 CL 1000

129

Vacuum Blotting, Vacuum Blotting Apparatus, Biometra, Vacn Blot

130

Vacuum Pump, Rocker 300

131

Vacuum Pump, Rocker 300

132

Water Bath, Capacity 22 L. with Gable Cover

133

Water Bath, Constant Temperature Circulator, Bioer N1-2RC

134

Waterbath Shaker, Shaking Water Bath, Memmert WB 14

135

Autoclave, Autoclave with delayed start timer and warming cycle Model ES-315, TOMY/Japan

136

Balance, Sartorius Competence Model CP224S

137

Centrifuge set, Bench Top, Universal 32R, Hettich/ Germany

138

Centrifuge, Micro centrifuge, Biofuge Pico, Sorvallm Kendo Laboratory Products, Germany

139

Centrifuge, Microcentrifuge, Compact 18-place microcentrifuge, max speed 14,000 rpm, short spin button, cold room compatible Eppendorf Model 5418

140

Centrifuge, Microcentrifuge, spin-down type Daihan GMC-260

141

Electrophoresis, GelMate 2000 Electrophoresis System W Adaptor

142

Freezer, Freezer 6.5 cu.ft SANYO

143

Freezer, Freezer 6.5 cu.ft SANYO

144

Heat Block, Digital Dry Bath with accessories

145

Incubator shaker, Daiki Model KBLee 1001

146

Incubator shaker, Shaking Incubator, Vision Model VS 8480 SFN

147

Incubator, Cooled, Model MIR-533, Sanyo/Japan

148

Incubator, Memmert Model BE400, 53 L. Temperator 30-37C, Microprocessor PID Controller, Inclued Stainless steel shelf 2 EA

149

Larminar Flow, Horizontal Laminar Flor 2×4 ft.

150

Mixer, Vortex Genie II Mixer Complete Cup and 3″ Platform Head, 220 V/50 Hz. Model G560E

151

PH Meter, Schoot-Gerate Model CG 842

152

Shaker, Multi Shakir, Angle Adjustment, 220 V.

153

Spectrophotometer, Ultrospec 1100 pro, Single Cell Including standard curve mode, reaction rate slope calculation, multi-wavelength, method storage. Wavelength range 200-900 nm. 220 V, 50Hz. With accessories and printer

154

Tank, Liquid Nitrogen storage tank, Model XC47/11-6 Plus Model LAB-10

155

Water Bath, Water Circulatator Bath, 10-Liter, With Cover, Model GM YCW – 04M

156

Ashing Furnace model AAF11/18/201

157

Ashing Furnace model AAF11/18/201

158

Camera, Camedia Adaptor

159

Camera, Digital Still Camera Sony DSC-P150

160

Centrifuge, High Speed Refrigerated Centrifuge, Beckman Model Avanti J-E

161

Heating Unit, Extraction-heating Unit, 6 place serial heating unit, max. temp. 425 degree C, separate-controller, Gerhardt EV16

162

HP Printer, Scanner, Fax, Copier, Brother Laser Multifunction Model DCP-8045D

163

Incubator shaker, Refrigerated Incubator shaker, programmable controller, temp. – 15 C below ambient to 80 C +/-0.1 C, variable speed and time parameter control with alarms and safety system. Complete with Platform and flask clamp, New Brunswick Innova 40

164

Printer, Xerox model P8ex

165

Shaker, Shaker W/Microprocessor Control Model GFL-1 3018

166

Spectrophotometer, accessory, Sipper Sampling Module with cell holder and flow cell, Beckman Coulter

167

Spectrophotometer, UV/VIS type, Beckman Coulter, Model DU 530

168

UPS, Power Plus 1000 VA

169

UPS, Power Plus 1000 VA

170

UPS, Power Plus 750 VA

171

UPS, Power Plus 750 VA

172

Centrifuge, Refrigerated Bench Top Centrifuge, Hettich Model Universal 32 R

173

Evaporator, Rotary Evaporator Apparatus with accessories

174

Incubator, Heating Mantle Item 625 0520 05, Falc/ Italy

175

pipette, Pipetteman, P2, 0.1-2 ul., Gilson/ France

176

Gel Documentation/Photodocumentation, Doc-Print., Vilber Lourmat/ France

177

Mixer, Vortex Genie II Mixer Complete Cup and 3″ Platform Head, 220 V/50 Hz. Model G560E

178

Power Supply, EPS 301, Amersham Bioscience, UK

หมายเหตุ

          – เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องที่ดูแลเป็นครุภัณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

         – ไม่มีการคิดค่าบริการในการใช้เครื่องมือ