นางสาวจวรรชนก ปรีสงค์

logo-javan
นางสาวจวรรชนก  ปรีสงค์
นักวิทยาศาสตร์
kpjawanc@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 7156
ปฏิบัติการประจำ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   หลักสูตร เกษตรศาสตร์ ( ปฐพีวิทยา )

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

( ปฐพีวิทยา )

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

  การวิเคราะห์ดินและพืช

 งานบริการวิชาการ

 1. ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตัวอย่างพืช โดยจะทำการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินและในพืช แล้วจะให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ผลดินและพืชที่ได้ ในโครงการวิเคราะห์ดินและพืช เพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ย

2 ให้ความรู้และคำแนะนำทางด้านการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมตามชนิดดิน และชนิดพืช

หน้าที่รับผิดชอบ

รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านวิเคราะห์ วิจัยและทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้แนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดจากคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

1.เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา

จัดเตรียมห้องปฏบัติการฯ เครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา มีการปฏิบัติดังนี้

1.1) จัดเตรียมเครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฎิบัติการฯ ที่เป็นส่วนกลางไว้บริการแก่นักศึกษา และอาจารย์ในสาขาวิชาฯ

1.2) จัดเก็บเครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบและสะดวกในการใช้งาน

1.3) ตรวจสภาพความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่มีในห้องปฏิบัติการฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา

1.4) ดำเนินการปรับปรุงห้องเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการฯ ที่พร้อมใช้งานและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา

ควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการฯ เครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการปฏิบัติดังนี้

2.1) จัดระเบียบการเบิก-จ่ายเครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯ

2.2) จัดการช่วงเวลาการใช้เครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ

2.3) ให้บริการกับบุคคลภายนอกสาขาวิชาฯ ที่ต้องการใช้เครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯ

2.4) ชี้แจ้งและให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการ

3.การบริการด้านการเรียนการสอน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย

การอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ทั้งในและนอกสาขาวิชาฯ มีการปฏิบัติดังนี้

3.1) จัดเตรียมเครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯ ในรายวิชาของบทปฏิบัติการปฐพีวิทยาเบื้องต้น ปฐพีวิทยาทางการประมง และวิเคราะห์ดินและพืช

3.2) ให้ความสะดวกในเรื่องการใช้เครื่องมือ สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยาสำหรับงานวิจัยของคณาจารย์ ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

4.ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ

เพื่อให้การเรียนการสอนปฏิบัติบัติการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการปฏิบัติดังนี้

4.1) ให้คำแนะนำขั้นตอนที่เกี่ยวกับการทดลอง รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ให้กับนักศึกษา

4.2) ช่วยทำการทดลองบางขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา

4.3)  ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการทดลอง การใช้สารเคมี วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆให้กับนักศึกษาที่มีข้อสงสัย

ผลงานปัญหาพิเศษ

ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการสะสมแคดเมียมกับสังกะสีในข้าวพันธุ์ กข.15 ที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม
Effect of Biochar to Growth, Yield, Cadmium and Zinc Accumulation of Rice (RD 15) as Grown on Cadmium Contaminated Soil