ค่าบริการเครื่องมือ High Performance- Liquid Chromatography (HPLC

 HPLC 260

 HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เป็นเครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์สารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบบนเฟสคงที่ (Stationary Phase) โดยมีเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) เป็นตัวพาไป สารแต่ละชนิดจะถูกแยกออกมาเป็นส่วนๆในเวลาที่ต่างกัน โดยสารที่แยกออกมาแต่ละชนิดจากคอลัมน์จะผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัด (Detector) ซึ่งสัญญาณที่บันทึกได้จะแปลผลออกมาเป็น โครมาโตแกรม (Chromatogram) มีลักษณะเป็นพีค  (Peak) ในการวิเคราะห์ผลจะนำพื้นที่ใต้พีค ของแต่ละสารมาคำนวณ ผล เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ก็จะทราบปริมาณของสารตัวอย่าง เครื่อง HPLC สามารถวิเคราะห์สารได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และปริมาณ (Quantitative Analysis) นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight Compounds) โดยสามารถใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น วิเคราะห์หาปริมาณวิตามิน กรดอะมิโน น้ำตาล สารกระตุ้น ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง 

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ
บุคลากรภายในสถาบัน
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
1. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์ให้* ตัวอย่างละ

1,000

1,500

2,000

2,500

2. ค่าบริการใช้เครื่องมือ โดยผู้ใช้บริการทำการวิเคราะห์เอง
2.1 ค่าใช้เครื่องมือชั่วโมงละ
100
200
2.2 ค่าคอลัมน์ วันละ (กรณีใช้คอลัมน์ของศูนย์ฯ)
200
200
3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง Vial Amber with Cap ขนาด 2 mL ชุดละ

30

30

30

30

4. Print ผลวิเคราะห์ ราคาแผ่นละ
10
10
10
10
หมายเหตุ

1* ผู้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ต้องแนบ HPLC-Condition และต้องเตรียม Mobile Phase มาใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย

2 ค่าสอนใช้เครื่อง ครั้งละ 1,300 บาท

3. คอลัมน์ของศูนย์วิจัยฯ ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ ดังนี้

  1. Inspire C18 5 µm (ยี่ห้อ Dikma)
  2. Luna NH2    5 µm (ยี่ห้อ Phenomenex)