ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaker Incubator)

Shaker Incuber

เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง +4C ถึง 70C และปรับความเร็วรอบในการเขย่าได้ตั้งแต่ 20-400 rpm สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือตั้งให้ทำงานแบบต่อเนื่องได้ สามารถใช้กับ flask ได้หลายขนาด ใหญ่สุดที่ใช้ได้คือ 2000 ml ถาดเขย่ามีขนาด 300*400 mm รองรับ flask ขนาด 50 ml ได้จำนวน 35 ใบ ขนาด 125 ml ได้จำนวน 20 ใบ ขนาด 250 ml ได้จำนวน 12 ใบ ขนาด 500 ml ได้จำนวน 6 ใบ ขนาด 1000 ml ได้จำนวน 4 ใบ และขนาด 2000 ml ได้จำนวน 2 ใบ

สามารถใช้ในงานด้าน เพาะเลี้ยงเซลล์ อุตสาหกรรมการหมัก งานชีวเคมี งานวิจัยเอนไซม์ เซลล์เนื้อเยื่อ และใช้ในการเขย่าหลอดทดลอง เพื่อผสมสารช่วยให้สารเป็นเนื้อเดียวกัน    

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า(Incubator Shaker)  30 บาท/ชม.  35 บาท/ชม.  40 บาท/ชม.  50บาท/ชม.
300 บาท/วัน 350 บาท/วัน  450 บาท/วัน  550 บาท/วัน