นายธนสิน ทับทิมโต

tanasin2
นายธนสิน  ทับทิมโต
นักวิชาการเกษตร
ktrung@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3659
 ปฏิบัติการประจำ ณ ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเกษตรศาสตร์

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

 กำลังศึกษาระดับปริญญาโท

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 การผลิตเห็ด

 งานบริการวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลแปลงพืชไร่

-บุคลากร

-สภาพแวดล้อม

-สาธารณูปโภค

-เครื่องจักรกลเกษตร

– เครื่องมือเกษตร อุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือที่ใช้ในแปลง

 

รายการอุปกรณ์ –ครุภัณฑ์ ที่ดูแล ณ หลักสูตรพืชไร่

รายการเครื่องมือ
คุณสมบัติ
วิธีเตรียมตัวอย่าง/หมายเหตุ
1 รถแทรกเตอร์
Massey Ferguson
MF139
 รถไถขนาดใหญ่ใช้ไถ่เปิดหน้าดิน,ไถ่พรวน,ใช้ดันดิน,มีพ่วงบรรทุก ตรวจดูน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำหม้อน้ำ,ลมยาง,เบรค,เกียร์,เปิดสวิทซ์,ติดเครื่องยนต์/ใช้ไถ่แปลงที่มีเนื้อที่มากๆใช้งานหนัก
2 รถไถ่เดินตาม
เครื่องยนต์คูโบต้า
ใช้กับท่อสูบน้ำ,ใช้คลาดดิน

 

 ตรวจดูน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำหม้อน้ำ,ประกอบอุปกรณ์,ติดเครื่องยนต์
3 รถพรวนดิน(1)
เครื่องฮอนด้า
 รถพรวนดินขนาดเล็กมีสองเกียร์ ตรวจดูน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเชื้อเพลิง,ประกอบล้อ,เปิดสวิทซ์,ติดเครื่องยนต์/ใช้ย่อยดินที่มีขนาดพื้นที่ไม่มาก
4 รถพรวนดิน(2)
เครื่องฮอนด้า
 รถพรวนดินขนาดเล็กมีเกียร์เดียว  ตรวจดูน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเชื้อเพลิง,เปิดสวิทซ์,ติดเครื่องยนต์,/ใช้ย่อยดินที่มีขนาดพื้นที่ไม่มาก