ค่าบริการเครื่องมือ GC-MS/MS

GC-MS 160

GC-MS/MS  เป็นเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส โดยใช้ตัวตรวจวัด (Detector) เป็นแบบเครื่องวิเคราะห์มวลสาร (Mass Spectrometer) นิยมนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยได้ เช่น สารแต่งกลิ่น กรดไขมัน สารหอมระเหยในพืช เป็นต้น นอกจากนั้นยังนำมาประยุกต์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์สารเสพติด หรือการใช้ฮอร์โมนในนักกีฬา มีความไวสูง สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  ให้ข้อมูลที่สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแม่นยำโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอย่างนั้นๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ใน Llibrary

ค่าบริการเครื่องมือ Gas Chromatograph – Mass Spectrometer/Mass Spectrometer (GC-MS/MS)

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
1. บริการตรวจวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์ให้ตัวอย่างละ*
1,500
2,000
2,500
3,000
2. ค่าบริการโดยนำคอลัมน์มาเอง
– ค่าบริการใช้เครื่อง GC-MS (ต่อชั่วโมง)
500
750
3. ค่าบริการใช้เครื่อง GC-MS โดยใช้คอลัมน์ของศูนย์
– ค่าบริการใช้เครื่อง GC-MS (ต่อชั่วโมง)
500
750
– ค่าบริการใช้คอลัมน์ของศูนย์ (ความยาวคอลัมน์ตั้งแต่ 60 เมตรขึ้นไป)(ต่อวัน)
480
600
– ค่าบริการใช้คอลัมน์ของศูนย์(ความยาวคอลัมน์น้อยกว่า 60 เมตร)(ต่อวัน)
360
480
4. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
4.1 FurruleVespel (การเปลี่ยนคอลัมน์) อันละ**
250
250
4.2 Column nut fitting (การเปลี่ยนคอลัมน์) อันละ**
600
600
4.3 Vial Amber with Cap ขนาด 2 mL ชุดละ
20
20
5. Print ผลวิเคราะห์ พร้อม Mass Spectrum ของพีคใดพีคหนึ่งราคาแผ่นละ
10
10
20
20

หมายเหตุ

  1. ** ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคอลัมน์ของศูนย์วิจัยฯไปเป็นคอลัมน์ของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งต้องทำการเปลี่ยน 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนคอลัมน์ของศูนย์ออก และทำการใส่คอลัมน์ของศูนย์เข้าไปดังเดิม เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเปลี่ยนตามจำนวนจริง
  2. ค่าสอนใช้เครื่อง ครั้งละ 1,500 บาท
  3. คอลัมน์ของศูนย์วิจัยฯ ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ มีดังนี้
    1. BR-5ms (ยี่ห้อ Bruker)
    2. BPX70  (ยี่ห้อ Agilent)