ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีวัลย์ ศรีจาด

suree-2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีวัลย์  ศรีจาด
นักวิทยาศาสตร์
sureewan.sr@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7084
 ปฏิบัติการประจำ ณ ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง   หลักสูตร  วิทยาศาสตร์การประมง

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

 วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 การดองสัตว์ตัวอย่าง
 การขยายสาหร่าย blue green algae

 งานบริการวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ห้องปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง D122
  • ห้องปฏิบัติการ B101/1
  • ห้องปฏิบัติการ B129
  • ห้องปฏิบัติการ B126
  • ห้องปฏิบัติการ B102

 รายการอุปกรณ์ –ครุภัณฑ์ ที่ดูแล 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

รายการเครื่องมือ คุณสมบัติ วิธีเตรียมตัวอย่าง/หมายเหตุ
ชุดกล้องถ่ายภาพ 2 ชุด ใช้ถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ Compound และแบบ Stereo นำตัวอย่างใส่สไลด์มาถ่ายเอง
Centrifuge ยี่ห้อHettich รุ่น Universal16R ควบคุมอุณหภูมิ ความจุ 10-80 ml. ความเร็วรอบสูงสุด 3600 rpm, 4 o C เฉพาะของเหลวเท่านั้น ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
Centrifuge ยี่ห้อHettich รุ่น ROTOFIX 32 ไม่ควบคุมอุณหภูมิ ความจุ 10-80 ml. ความเร็วรอบสูงสุด 3600 rpm เฉพาะของเหลวเท่านั้น ไม่ควบคุมอุณหภูมิ
กล้องจุลทรรศน์Compound 18 ตัว ใช้ส่องดูตัวอย่างที่กำลังขยาย 4เท่า,10เท่า,20เท่า,40เท่า และ100เท่า นำตัวอย่างใส่สไลด์มาส่องที่กล้องตามกำลังขยายที่ต้องการ
กล้องจุลทรรศน์Stereo 11 ตัว ใช้ส่องดูตัวอย่างที่กำลังขยาย 4เท่า,10เท่า,20เท่า,40เท่า และ100เท่า นำตัวอย่างใส่สไลด์มาส่องที่กล้องตามกำลังขยายที่ต้องการ
ตู้อบความร้อน Hot Air Oven ยี่ห้อ SHELLABรุ่น FX1350 (200 ลิตร) สามารถใช้ตั้งอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิห้อง 5องศา จนถึง 200 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ อบตัวอย่าง เพื่อให้ตัวอย่างแห้ง
ตู้อบความร้อน Hot Air Oven ยี่ห้อ MMM รุ่นVerticell404 (400 ลิตร) สามารถใช้ตั้งอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิห้อง 5องศา จนถึง 200 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ อบตัวอย่าง เพื่อให้ตัวอย่างแห้ง
ตู้อบความร้อน Hot Air Oven ยี่ห้อ PNP รุ่นYCO-NO1 (ไม่มีพัดลม170 ลิตร) สามารถใช้ตั้งอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิห้อง 5องศา จนถึง 200 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ อบตัวอย่าง เพื่อให้ตัวอย่างแห้ง
ตู้อบความร้อน Hot Air Oven ยี่ห้อ BINDER รุ่น ED/FD (240 ลิตร) สามารถใช้ตั้งอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิห้อง 5องศา จนถึง 200 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ อบตัวอย่าง เพื่อให้ตัวอย่างแห้ง
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิWater bath ยี่ห้อMemmert รุ่นWNB14 (จุ 14 ลิตร) 2 เครื่อง สามารถตั้งอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิห้อง 5องศา จนถึง 100 องศาเซลเซียส ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมินน้ำ เพื่ออุ่นตัวอย่างใน Flask , Test tube ตามอุณหภูมิที่ต้องการ
ตู้ดูดควัน Hood ยี่ห้อTOPLAB 6 เครื่อง ใช้สำหรับดูดควันสารเคมี ที่ระเหยเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เตรียมสารเคมีประเภทสามารถระเหยเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ มาใช้ผสมในตู้ดูดควัน
ตู้ปลอดเชื้อ Laminar Flow ยี่ห้อ Astec รุ่นABS 1200 2 เครื่อง ตู้ปลอดเชื้อ เพื่อกรองเชื้อโรค สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งฝุ่นละอองต่างๆ โดยมีจุดประสงค์หลักคือป้องกันตัวอย่างหรืองานที่ทำภายในพื้นที่ทำงานที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค การทำในตู้ปลอดเชื้อ เพื่อลดการปนเปื้อนในตัวอย่างที่ศึกษา
ชุดกรองน้ำ 3 ชุด กรองน้ำผ่านกระดาษกรอง เพื่อแยกตะกอนออกจำน้ำที่เก็บตัวอย่างมา นำตัวอย่างน้ำมากรองแยกตะกอนผ่านกระดาษกรองเพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่าปัจจัยต่างๆต่อไป
ชุดอุปกรณ์ดำน้ำ 5 ชุด ถังดำน้ำ 10 ถัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาดำน้ำ และเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างตามที่ศึกษาวิจัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาดำน้ำ และเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างตามที่ศึกษาวิจัย
เครื่องเก็บตะกอนดินGrab ใช้ในการเก็บตะกอนดินทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ในลักษณะที่ไม่ใช่ตะกอนดินแข็ง ใช้เก็บตะกอนดินทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ในลักษณะที่ไม่ใช่ตะกอนดินแข็ง
Vortex ใช้ในการปั่นสารละลายในหลอดทดลองให้เข้ากัน ปั่นสารละลายให้เข้ากัน
Salinometer ใช้สำหรับวัดระดับความเค็ม ตั้งแต่0 ppt – 280 ppt วัดระดับความเค็มที่ต้องการ