ค่าบริการน้ำบริสุทธิ์

water-2

เครื่องผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ คุณภาพน้ำระดับ Type I และระดับ Type III  

คุณภาพน้ำระดับ Type I :  เป็นระบบน้ำบริสุทธิ์ (Ultra Pure System) เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และมีปริมาณสารปนเปื้อนน้อยที่สุด จึงควรใช้ทันทีหลังจากผลิตเสร็จ   ซึ่งน้ำประเภทนี้จะใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

คุณภาพน้ำระดับ Type III :  เป็นการผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) เหมาะสำหรับการใช้ในงานวิเคราะห์ทดลองในห้องปฏิบัติการทั่วไป

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
Type I ลิตรละ
40 60 80 100
Type III ลิตรละ
 20 30  40  50

หมายเหตุ

1.   ผู้ใช้บริการต้องเตรียมภาชนะที่ใส่น้ำมาเอง

2.   ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการเพื่อเตรียมน้ำไว้ล่วงหน้า