กิจกรรมการอบรม การเพาะเลี้ยงสไปรูไลน่าสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสำหรับอาหารสัตว์น้ำ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559    

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรม การผลิตอาหารและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกบ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559    โดยมี

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรม การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง วันที่ 16 ธันวาคม 2559

การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง   ในวันที่ 16  ธันวาคม 2559    ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา        

Read more

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พิธีลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ทวีกิจการ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระหว่าง บริษัทบลูฟาโล่ จำกัด กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ โดยมี ดร.นรธัช ประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เป็นหัวหน้าคณะวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์

Read more

วันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production

 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production : the knowledge and technology exchange between UK

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์ ประธานบริหาร กลุ่มมบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด (SPC GROUP) และคณะที่มามอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล แก่นมณี   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน

Read more

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ประชุมวิชาการ JIRCAS WORKSHOP 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ JIRCAS FINAL WORKSHOP 2015 Development of Aquaculture Technologies for Sustainable and

Read more

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (AATSEA) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference On Integrating Science And Technology ในหัวข้อ “Biological Diversity, Food And Agricultural Technology”

Read more

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 400 คน ประกอบด้วย

Read more