วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 400 คน ประกอบด้วย

Read more