วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ประชุมวิชาการ JIRCAS WORKSHOP 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ JIRCAS FINAL WORKSHOP 2015 Development of Aquaculture Technologies for Sustainable and

Read more

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (AATSEA) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference On Integrating Science And Technology ในหัวข้อ “Biological Diversity, Food And Agricultural Technology”

Read more

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 400 คน ประกอบด้วย

Read more