พิธีลงนามสัญญาโครงการวิจัย การใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการเพิ่มประสิทธิผลการผลิตสาหร่าย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 พิธีลงนามสัญญาโครงการวิจัย การใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการเพิ่มประสิทธิผลการผลิตสาหร่าย ระหว่าง นายยงยุทธ ปรีชม (คบ. รฟก.) ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ เพิ่มอาชีพเสริมให้ชุมชน : การทำอาหารจากสาหร่ายกรีนคาร์เวียและสไปรูลิน่า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ  เพิ่มอาชีพเสริมให้ชุมชน : การทำอาหารจากสาหร่ายกรีนคาร์เวียและสไปรูลิน่า และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการแก่ชุมชน   เรื่อง   การทำเครื่องดื่มจากสาหร่ายสไปรูลิน่า    ณ  ห้อง  C 101 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการทำอาหารจากสาหร่ายสไปรูลิน่า

Read more

กิจกรรมการอบรม การเพาะเลี้ยงสไปรูไลน่าสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสำหรับอาหารสัตว์น้ำ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559    

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรม การผลิตอาหารและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกบ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559    โดยมี

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรม การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง วันที่ 16 ธันวาคม 2559

การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง   ในวันที่ 16  ธันวาคม 2559    ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา        

Read more

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พิธีลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ทวีกิจการ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระหว่าง บริษัทบลูฟาโล่ จำกัด กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ โดยมี ดร.นรธัช ประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เป็นหัวหน้าคณะวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์

Read more

วันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production

 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production : the knowledge and technology exchange between UK

Read more

ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  แก่นมณี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ลำแพน ขวัญพูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์  ศรีกิจเกษมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  แซ่เตียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมแข  พิลาสมบัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑินี  ธีรารักษ์  ดร.ภัทรารัตน์  เทียมเก่า

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์ ประธานบริหาร กลุ่มมบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด (SPC GROUP) และคณะที่มามอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล แก่นมณี   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน

Read more