กิจกรรมการอบรม การเพาะเลี้ยงสไปรูไลน่าสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสำหรับอาหารสัตว์น้ำ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559     โดยมี        ผศ.ดร.ปวีณา  ทวีกิจการ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    รศ.ดร.สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน      อาจารย์ดุสิต  เอื้ออำนวย และ    ดร.นรธัช  ประชุม   อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 การเพาะเลี้ยงสไปรูไลน่าสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสำหรับอาหารสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2559   ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
DSC08489
ห้องประชุมเกษมสโมสร โรงไฟฟ้าบางปะกง

DSC08430

DSC08491

DSC08495

DSC08497

DSC08504

DSC08506

DSC08508

DSC08510

DSC08513

DSC08514

DSC08520

DSC08527

DSC08532

DSC08533

DSC08535

DSC08540

DSC08545

DSC08550

DSC08554

DSC08556

DSC08557

DSC08558

DSC08555 - Copy

DSC08557 - Copy
DSC08561 - Copy

DSC08562 - Copy

DSC08567 - Copy

DSC08571

DSC08572

DSC08573

DSC08574

DSC08575

DSC08577

DSC08580

DSC08582

DSC08584

DSC08587

DSC08591

DSC08590

DSC08592

DSC08594

DSC08597

 

DSC08601

DSC08603

DSC08605

DSC08609

DSC08610

DSC08612

DSC08615

DSC08626

DSC08627

DSC08629

DSC08630