ภาพกิจกรรมการอบรม การผลิตอาหารและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกบ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559    โดยมี        ผศ.ดร.ปวีณา  ทวีกิจการ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    รศ.ดร.สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์  หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน      อาจารย์ดุสิต  เอื้ออำนวย และ    ดร.นรธัช  ประชุม   อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

         วิทยากร  อาจารย์ดุสิต  เอื้ออำนวย และ    ดร.นรธัช  ประชุม

 การผลิตอาหารและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกบในวันที่ 13  ธันวาคม 2559   ณ  โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  โดยบริการอบรม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถาบัน ได้แก่ชุมชนวัดราชโกษา วัดสุทธาโภชน์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การปะมง
 DSC08162

DSC08151

DSC08153

DSC08154

DSC08147

DSC08178

DSC08196

DSC08183

DSC08185

DSC08188

DSC08189

วิทยากรโดย    อาจารย์ดุสิต  เอื้ออำนวย และ    ดร.นรธัช  ประชุม

DSC08193

DSC08201

DSC08205

DSC08210

DSC08221

DSC08229

DSC08231

DSC08243

DSC08245

DSC08246

DSC08253

DSC08261

 

DSC08268

DSC08289

DSC08290

DSC08292

DSC08293

 

DSC08303

DSC08309

DSC08311

DSC08314

DSC08315

DSC08318

DSC08319

DSC08322

DSC08324

DSC08325

DSC08327

DSC08328

DSC08329

DSC08333

 

 

DSC08343

DSC08352

DSC08354

DSC08355

DSC08336

DSC08338

DSC08357

DSC08374

DSC08376DSC08168

DSC08170

DSC08173

DSC08173

DSC08173