กิจกรรมการอบรม การเพาะเลี้ยงสไปรูไลน่าสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสำหรับอาหารสัตว์น้ำ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559    

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรม การผลิตอาหารและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกบ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง            ได้จัดอบรมงานบริการวิชาการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ : ปลากระพงและกบ  ระหว่างวันที่  13-16  ธันวาคม 2559    โดยมี

Read more

ภาพกิจกรรมการอบรม การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง วันที่ 16 ธันวาคม 2559

การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง   ในวันที่ 16  ธันวาคม 2559    ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา        

Read more