วันที่ 25 มีนาคม 2559 พิธีลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ทวีกิจการ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระหว่าง บริษัทบลูฟาโล่ จำกัด กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ โดยมี ดร.นรธัช ประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เป็นหัวหน้าคณะวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์

Read more

วันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production

 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production : the knowledge and technology exchange between UK

Read more