ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  แก่นมณี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ลำแพน ขวัญพูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์  ศรีกิจเกษมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  แซ่เตียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมแข  พิลาสมบัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑินี  ธีรารักษ์  ดร.ภัทรารัตน์  เทียมเก่า และนางอัมพร  สร้อยระย้า  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้อง A ๒๐๘  อาคารเจ้าคุณทหาร  โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือห้องปฎิบัตการกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตราและนำเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อขอความเห็นชอบและจัดทำประกาศต่อไป

IMG_3968

 IMG_3969  
 IMG_3968  IMG_3970