ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  แก่นมณี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ลำแพน ขวัญพูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์  ศรีกิจเกษมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  แซ่เตียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมแข  พิลาสมบัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑินี  ธีรารักษ์  ดร.ภัทรารัตน์  เทียมเก่า

Read more