วันที่ 8 ธันวาคม 2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล แก่นมณี   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาดงานวิชาการและการวิจัยร่วมกัน รวมถึงให้คำแนะนำ ปรึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีทุนวิจัยและทุนการศึกษา สำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

IMG_3067

IMG_3069

 IMG_3077
 IMG_3084 IMG_3087