วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ประชุมวิชาการ JIRCAS WORKSHOP 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ JIRCAS FINAL WORKSHOP 2015 Development of Aquaculture Technologies for Sustainable and Equitable Production of Aquatic Products in Tropical Coastal Areas ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการประมงในเขตร้อนและกึ่งร้อนที่ทันสมัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรด้านอาหาร ป่าไม้ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้น Dr.Masayoshi Saito (Program Director,JARCAS) เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

IMG_2979

IMG_2982

IMG_2985

IMG_2994

IMG_2995

IMG_2988

IMG_2992

IMG_2998

IMG_3015

IMG_3024

IMG_3042

IMG_3045

IMG_3052

IMG_3047

IMG_3048