วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (AATSEA) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference On Integrating Science And Technology ในหัวข้อ “Biological Diversity, Food And Agricultural Technology” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ Center for Women Development, Hanoi ประเทศเวียดนาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกษม สร้อยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในฐานะนายกสมาคมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าด้านในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์ และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้า และมุมมองใหม่ ๆ จากเครือข่ายสมาชิกนักวิชาการ นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 25 ประเทศจากทั่วโลก โดย รูปแบบการประชุมมีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

hoi thao ICIST_2015 (2)

hoi thao ICIST_2015 (1)

hoi thao ICIST_2015 (4)