วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

12232716_567006050114042_7872258311845912405_o

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 400 คน ประกอบด้วย นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมว่าเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้เผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมกันพัฒนาส่งเสริมระบบการผลิตพืชสวนให้มีปริมาณและคุณภาพดีตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของผลิตผลทางพืชสวนไทยในตลาดโลก และ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญของพืชสวนหลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดว่า “ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านพืชสวนไม่เพียงแต่ผลิตเพื่อการบริโภคเท่านั้น ยังสามารถเป็นอาหารทางใจให้กับสังคมเมืองในปัจจุบันที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการพื้นที่ทำสวนครัวหรือสวนขนาดเล็กเพื่อตกแต่งที่อยู่อาศัย ดังนั้นหัวข้อหลักและวาระพิเศษของการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ คือ พืชสวนไทย ไร้พรมแดน จะสามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาที่ควบคู่กันไปทั้งเทคโนโลยีกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี”

ในโอกาสนี้ คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาพืชสวนไทยเพื่อการท่องเที่ยว” เนื่องจากสวนนงนุชพัทยาถือเป็นอัตลักษณ์แห่งความสำเร็จของการพัฒนาพืชสวนของประเทศไทยและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย
รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้ มีทั้งในส่วนของการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักวิชาการสาขาพืชสวนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย และการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชนและในวันสุดท้ายของการประชุม คุณกัมพล ตันสัจจา ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเข้าเยี่ยมชม โครงการ “รอยพระบาทของพ่อ” ที่ได้รวบรวมโครงการต้นแบบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพื้นที่ของสวนนงนุชในส่วนที่ไม่ได้จัดแสดงแก่นักท่องเที่ยว

12232866_567006130114034_4527814232877871797_o

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  แก่นมณี  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

12238472_567011563446824_5211363510235720018_o                                                                          คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา

IMG_2351

12239384_567006460114001_6026059761591463_o

IMG_2370

รูปภาพกิจกรรม

IMG_2339.JPG

IMG_2341.JPG

IMG_2347.JPG

IMG_2348.JPG

IMG_2350.JPG

IMG_2354.JPG

IMG_2355.JPG

IMG_2356.JPG

IMG_2357.JPG

IMG_2360.JPG

IMG_2362.JPG

IMG_2365.JPG

IMG_2367.JPG

IMG_2370.JPG

IMG_2372.JPG

IMG_2373.JPG

IMG_2375.JPG

IMG_2376.JPG

IMG_2377.JPG

IMG_2384.JPG

IMG_2392.JPG

IMG_2393.JPG

IMG_2394.JPG

IMG_2399.JPG

IMG_2402.JPG

IMG_2403.JPG

IMG_2408.JPG

IMG_2410.JPG

IMG_2412.JPG

IMG_2413.JPG

IMG_2416.JPG

IMG_2418.JPG

IMG_2419.JPG

IMG_2420.JPG

IMG_2425.JPG

IMG_2426.JPG

IMG_2428.JPG

IMG_2429.JPG

IMG_2431.JPG

IMG_2432.JPG

IMG_2433.JPG

IMG_2436.JPG

IMG_2437.JPG

IMG_2438.JPG

IMG_2441.JPG

IMG_2443.JPG

IMG_2444.JPG

IMG_2446.JPG

IMG_2447.JPG

IMG_2448.JPG

IMG_2449.JPG

IMG_2450.JPG

IMG_2451.JPG

IMG_2452.JPG

IMG_2453.JPG

IMG_2454.JPG

IMG_2455.JPG

IMG_2458.JPG

IMG_2459.JPG

IMG_2462.JPG

IMG_2465.JPG

IMG_2466.JPG

IMG_2468.JPG

IMG_2469.JPG

IMG_2470.JPG

IMG_2471.JPG

IMG_2473.JPG

IMG_2476.JPG

IMG_2479.JPG

IMG_2493.JPG

IMG_2495.JPG

IMG_2496.JPG

IMG_2497.JPG

IMG_2498.JPG

IMG_2499.JPG

IMG_2500.JPG

IMG_2501.JPG

IMG_2503.JPG

IMG_2504.JPG

IMG_2505.JPG

IMG_2506.JPG

IMG_2508.JPG

IMG_2509.JPG

IMG_2510.JPG

IMG_2511.JPG

IMG_2515.JPG

IMG_2516.JPG

IMG_2519.JPG

IMG_2520.JPG

IMG_2525.JPG

IMG_2527.JPG

IMG_2528.JPG

IMG_2529.JPG

IMG_2531.JPG

IMG_2535.JPG

IMG_2539.JPG

IMG_2541.JPG

IMG_2544.JPG

IMG_2547.JPG

IMG_2548.JPG

IMG_2552.JPG

IMG_2553.JPG

IMG_2555.JPG

IMG_2556.JPG

IMG_2558.JPG

IMG_2559.JPG

IMG_2562.JPG

IMG_2565.JPG

IMG_2567.JPG

IMG_2568.JPG

IMG_2569.JPG

IMG_2572.JPG

IMG_2574.JPG

IMG_2575.JPG

IMG_2576.JPG

IMG_2578.JPG

IMG_2580.JPG

IMG_2581.JPG

IMG_2582.JPG

IMG_2584.JPG

IMG_2592.JPG

IMG_2593.JPG

IMG_2594.JPG

IMG_2596.JPG

IMG_2598.JPG

IMG_2601.JPG

IMG_2603.JPG

IMG_2604.JPG

IMG_2607.JPG

IMG_2608.JPG

IMG_2610.JPG

IMG_2611.JPG

IMG_2613.JPG

IMG_2616.JPG

IMG_2619.JPG

IMG_2621.JPG

IMG_2624.JPG

IMG_2625.JPG

IMG_2626.JPG

IMG_2627.JPG

IMG_2628.JPG

IMG_2629.JPG

IMG_2630.JPG

IMG_2632.JPG

IMG_2633.JPG

IMG_2634.JPG

IMG_2635.JPG

IMG_2636.JPG

IMG_2637.JPG

IMG_2639.JPG

IMG_2640.JPG

IMG_2641.JPG

IMG_2642.JPG

IMG_2646.JPG

IMG_2647.JPG

IMG_2648.JPG

IMG_2650.JPG

IMG_2653.JPG

IMG_2656.JPG

IMG_2657.JPG

IMG_2659.JPG

IMG_2660.JPG

IMG_2661.JPG

IMG_2662.JPG

IMG_2663.JPG

IMG_2667.JPG

IMG_2671.JPG

IMG_2673.JPG

IMG_2676.JPG

IMG_2678.JPG

IMG_2706.JPG

IMG_2705.JPG

IMG_2704.JPG

IMG_2683.JPG

IMG_2685.JPG

IMG_2687.JPG

IMG_2689.JPG

IMG_2690.JPG

IMG_2692.JPG

IMG_2695.JPG

IMG_2698.JPG

IMG_2700.JPG

IMG_2702.JPG

IMG_2703.JPG

IMG_2924.JPG

IMG_2925.JPG

IMG_2926.JPG

IMG_2927.JPG

IMG_2928.JPG

IMG_2930.JPG

IMG_2931.JPG

IMG_2932.JPG

IMG_2933.JPG

IMG_2935.JPG

IMG_2936.JPG

IMG_2937.JPG

IMG_2939.JPG

IMG_2941.JPG

IMG_2942.JPG

IMG_2944.JPG

IMG_2945.JPG

IMG_2946.JPG

IMG_2949.JPG

IMG_2951.JPG

IMG_2953.JPG

IMG_2954.JPG

IMG_2955.JPG

IMG_2956.JPG

IMG_2958.JPG

IMG_2959.JPG

IMG_2961.JPG

IMG_2965.JPG

IMG_2968.JPG

IMG_2970.JPG

IMG_2973.JPG