แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือ

ดาวน์โหลด    ระเบียบการใช้บริการเครื่องมือของศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
ลำดับ วิเคราะห์ อัตราค่าใช้บริการ ติดต่อ
1  High Performance- Liquid Chromatography (HPLC) รายละเอียด  ดาวน์โหลด นางณหทัย วิจิตโรทัย

 

2  Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS) รายละเอียด ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

นางสาวจรรยา คงฤทธิ์

นางสาวจันทรา ดีมาก

3  Microplate reader รายละเอียด ดาวน์โหลด  นายวสันต์ แสงอินทร์

นางสาวจันทรา ดีมาก

4   เครื่องปรับสภาวะอากาศ ( Growth Chamber ) รายละเอียด ดาวน์โหลด ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

นางสาวจันทรา ดีมาก

5  เครื่องลดขนาดอนุภาคในระดับไมครอน รายละเอียด ดาวน์โหลด นางสาวจันทรา ดีมาก
6  เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร รายละเอียด ดาวน์โหลด นางสาวจันทรา ดีมาก
7  เครื่องผลิตน้ำคุณภาพสูง (น้ำบริสุทธิ์) รายละเอียด  ดาวน์โหลด นางสาวจันทรา ดีมาก
 8 เครื่องวัดความต่างศักย์บนผิวอนุภาค (Zeta Potential)  รายละเอียด  ดาวน์โหลด  นางสาวจันทรา ดีมาก