เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

1 กรณีเครื่องมือที่เปิดให้บริการใช้ด้วยตนเองแบบ 24 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจะต้องผ่านการประเมินความสามารถจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือและหัวหน้าฝ่ายบริการฯ ว่าสามารถใช้งานเครื่องได้ และจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์วิจัยฯเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบางรายการเครื่องจะต้องมีการดําเนินการเป็นพิเศษตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
2 กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้งานเครื่องมือฯเกินกว่า 1 ปีจะไม่สามารถจองใช้งานเครื่องมือฯได้จนกว่าจะผ่านการประเมินโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือฯ