ห้องปฎิบัติการกลาง

เครื่องมือสำหรับงานบริการในห้องปฎิบัติการ
High Performance Liquid Chromatography  

(เครื่องแยกและวิเคราะห์สารด้วยหลักการโครมาโตกราฟฟี่ของเหลวแรงดันสูง)

HPLC 2  HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เป็นเครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์สารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบบนเฟสคงที่ (Stationary Phase) โดยมีเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) เป็นตัวพาไป สารแต่ละชนิดจะถูกแยกออกมาเป็นส่วนๆในเวลาที่ต่างกัน โดยสารที่แยกออกมาแต่ละชนิดจากคอลัมน์จะผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัด (Detector) ซึ่งสัญญาณที่บันทึกได้จะแปลผลออกมาเป็น โครมาโตแกรม (Chromatogram) มีลักษณะเป็นพีค  (Peak) ในการวิเคราะห์ผลจะนำพื้นที่ใต้พีค ของแต่ละสารมาคำนวณ ผล เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ก็จะทราบปริมาณของสารตัวอย่าง เครื่อง HPLC สามารถวิเคราะห์สารได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และปริมาณ (Quantitative Analysis) นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight Compounds) โดยสามารถใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น วิเคราะห์หาปริมาณวิตามิน กรดอะมิโน น้ำตาล สารกระตุ้น ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง 
Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS)
logo-27 1  GC-MS/MS  เป็นเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส โดยใช้ตัวตรวจวัด (Detector) เป็นแบบเครื่องวิเคราะห์มวลสาร (Mass Spectrometer) นิยมนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยได้ เช่น สารแต่งกลิ่น กรดไขมัน สารหอมระเหยในพืช เป็นต้น นอกจากนั้นยังนำมาประยุกต์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์สารเสพติด หรือการใช้ฮอร์โมนในนักกีฬา มีความไวสูง สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  ให้ข้อมูลที่สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแม่นยำโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอย่างนั้นๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ใน Llibrary
Microplate Reader ( เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท )
20160722_124802 1 Microplate Reader รุ่น Multiskan GO เป็นเครื่องวัดและอ่านไมโครเพลทที่มีคุณภาพสูง สามารถวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลทได้ ในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) และช่วงวิสิเบิล (VIS) สามารถวัดการดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วง 200-1000 nm. โดยสามารถใช้กับเพลทชนิด 96 และ 384 หลุม รวมทั้งที่มีและไม่มีฝาปิด และคิวเวทท์ (Cuvette) ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิในการบ่มได้ตั้งแต่ 4 – 45 °C และมีระบบเขย่า โดยความเร็วในการวัดค่าดูดกลืนแสงไม่เกิน10 วินาที Microplate Reader เป็นเครื่องที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมภายในเครื่องแบบ Stand Alone ผ่านหน้าจอสีแสดงผลใช้งานง่ายและสะดวก นอกจากนี้ยังมีความสามารถส่งถ่ายข้อมูลผลการวัดไปยัง Thumb drive เพื่อนำไปคำนวณผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ต่อได้ ตัวเครื่องบันทึกโปรโตคอลการวัดไว้ภายในหน่วยความจำได้ถึง 100 assays เครื่อง Microplate Reader สามารถใช้ในงานได้หลากหลาย เช่น  การหาปริมาณ DNA RNA, Protein Assay, Enzyme Assay, ELISA assays, Kinetic assay, Cytotoxicity, Apoptosis assays, Reporter gene Assaysได้

 

เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร
 เครื่องวัดขนาด เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร รุ่น NanaPlus 3 สามารถวัดขนาดอนุภาคความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุลของสารตัวอย่าง
เครื่องลดขนาดอนุภาคในระดับไมครอน
เครื่องลดขนาด High Pressure Homogenizer รุ่น M-110P Microfluidizer เป็นเครื่องมือสำหรับลดขนาดอนุภาคและบดผสมสาร ด้วยแรงดันสูง โดยทำงานได้ด้วยแรงจาก Hydraulic power ซึ่งแรงดันจากน้ำมัน Hydraulic จะส่งไปยัง single acting intensifier pump ทำให้สารตัวอย่างสามารถไหลเข้าไปยังภายในระบบได้ ระดับแรงดังสูงสุดที่ใช้ในการทำงาน (working pressure level) อยู่ที่ 30,000 psi สารตัวอย่างจะถูกอัดด้วยแรงคงที่ ทำให้ตัวอย่างวิ่งไปยัง interaction Chamber และผ่านช่องเล็กๆ ภายในซึ่งมีขนาดเล็กระดับไมครอนด้วยความเร็วสูงมาก ซึ่งตัวอย่างจะถูกกระทำด้วยแรง 2 แรง คือ แรงเฉือน (Shear) และ แรงกระแทก (impact) สามารถใช้เตรียมตัวอย่างสารประเภท อิมัลชัน (Emulsion) ดิสเพอร์ชัน (Dispersion) และ สารแขวนลอย (Suspension)
 เครื่องผลิตน้ำคุณภาพสูง (น้ำบริสุทธิ์)
 water 2  เครื่องผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ คุณภาพน้ำระดับ Type I และระดับ Type III  

คุณภาพน้ำระดับ Type I : เป็นระบบน้ำบริสุทธิ์ (Ultra Pure System) เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และมีปริมาณสารปนเปื้อนน้อยที่สุด จึงควรใช้ทันทีหลังจากผลิตเสร็จ   ซึ่งน้ำประเภทนี้จะใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

คุณภาพน้ำระดับ Type III :  เป็นการผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) เหมาะสำหรับการใช้ในงานวิเคราะห์ทดลองในห้องปฏิบัติการทั่วไป

Growth Chamber ( ตู้ปรับสภาวะอากาศ )
 growth  Growth Chamber เป็นตู้เพาะเลี้ยงพืช ใช้ในการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง

 

 

วิเคราะห์สารตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือ HPLC

IMG_3949

HPLC 3

HPLC 4

อบรมการใช้  Microplate Reader

IMG_3935

IMG_3942

IMG_3941

IMG_3934

วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยด้วยเครื่องวัดขนาด

IMG_3945