ระเบียบการใช้เครื่องมือ

การใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

 1. ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมจะต้องลงบันทึกการเข้าห้องปฏิบัติการ และแลกบัตรนักศึกษา/ บัตรพนักงาน/ บัตรประจําตัวประชาชน ที่สํานักงานเลขานุการของศูนย์วิจัยก่อนเข้าใช้เครื่องมือทุกครั้ง (ยกเว้นห้องใช้เครื่องมือ 24 ชั่วโมง) หากไม่มีบัตรแสดงตนให้ติดต่อเลขานุการศูนย์วิจัยก่อน จะได้รับอนุญาตให้เข้าห้องปฏิบัติการ และห้ามไม่ให้นําบัตรผ่านเข้าออกไปให้ผู้อื่นใช้ กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้เครื่องในเวลากลางคืน (over night) และต้องการมีผู้เข้าร่วมด้วย ให้ผู้ใช้บริการทําหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์วิจัย แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุญาตให้ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าห้องปฏิบัติการได้ในบริเวณหน้าห้องปฏิบัติการของเครื่องมือนั้นๆ เท่านั้น ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมทําบัตรสูญหายหรือชํารุด จะคิดค่าปรับใบละ 200 บาท
 2. การเข้าห้องปฏิบัติการ / ใช้เครื่องมือฯ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือนําบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องปฏิบัติการ ทางศูนย์วิจัย จะถือว่าเป็นการเข้าสถานที่ราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้ เข้าใช้เครื่องมือในครั้งต่อไป
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องลงบันทึกการใช้เครื่องในทะเบียนคุมการใช้เครื่อง (Log Book) ให้ครบถ้วนทุกครั้ง
 4. กรณีเครื่องมือที่ใช้ด้วยตนเองแบบ 24 ชั่วโมงศูนย์วิจัย จะคิดอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือเต็มอัตราตาม ประกาศทุกกรณี รวมถึงกรณีเครื่องขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนักวิทยาศาสตร์ ประจําเครื่องและหัวหน้าฝ่ายบริการฯ ในการยกเว้นอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือระหว่างที่เครื่องขัดข้องนั้น ผู้ขอใช้บริการต้องลงบันทึกข้อมูลใน Log book ประจําเครื่องทุกครั้ง อีกทั้งต้องอยู่หน้าเครื่องตลอดในช่วงเวลาที่ใช้เครื่องและจะต้องปิดเครื่องทันทีที่พบว่าเครื่องขัดข้อง
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เครื่องในระเบียบการใช้เครื่องมือด้วยตนเองและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ / ข้อพึงระวังของเครื่องมือแต่ละเครื่องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการใช้เครื่องมือผิดวิธี หรือมีการนําตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมมาทดสอบ หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งาน โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง
 6. หากผู้ใช้บริการพบว่ามีข้อสงสัยหรือมีปัญหาการใช้เครื่องมือหรือเครื่องมือขัดข้อง ให้ผู้ใช้บริการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือโดยเร็วที่สุด โดยห้ามมิให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเด็ดขาด
 7. ศูนย์วิจัย ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการใช้สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของผู้ใช้บริการที่นํามาใช้เอง
 8. การใช้เครื่องมือ สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ อื่นๆ ของศูนย์ฯ จะต้องได้รับการอนุญาตจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือก่อนทุกครั้ง และจะต้องลงบันทึกการยืม / ใช้งานในทะเบียนคุมการใช้เครื่อง (Log Book) ทุกครั้ง หลังการใช้เครื่องแก้ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของศูนย์วิจัย เสร็จแล้วให้ผู้ใช้บริการทําความสะอาดและเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้ง หากพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้ลงบันทึกในทะเบียนคุมการใช้เครื่อง (Log Book) หรือทําความสะอาดและเก็บเครื่องแก้วหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของศูนย์ฯ ไม่เรียบร้อยศูนย์ฯ จะระงับการให้บริการอย่างถาวรโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข และต้องชดใช้ค่าปรับจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ๆ พร้อมทั้งจะแจ้งไปยังต้นสังกัดของผู้ใช้บริการด้วย
 9. ห้ามผู้ใช้บริการนําอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ มาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น
 10. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการในช่วงเวลาที่จองไว้หรือตามช่วงเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนดเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น
 11. ศูนย์วิจัย จะงดการให้บริการสําหรับผู้ใช้บริการที่แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย และสวมเสื้อกาวน์ทุกครั้งเมื่อใช้เครื่อง หากผู้ใช้บริการไม่นําเสื้อกาวน์มา ศูนย์วิจัย  มีเสื้อกาวน์สํารอง โดยคิดค่าบริการครั้งละ 20 บาท