รศ.ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์

สุนีย์
 รศ ดร สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
krsuneer@kmitl.ac.th
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7086

 

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

วท.บ. (ประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
 2538  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 2541   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Ph.D. (Environmental Technology)  2549  King Mongkut’s University of Technology Thon Buri (International program)

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 อนุกรมวิธานแพลงก์ตอนและสาหร่าย การบำบัดน้ำเสียโดยใช้สาหร่าย การผลิตอาหารสัตว์น้ำโดยใช้สาหร่ายเป็นส่วนผสม  การใช้สาหร่ายขนาดเล็กเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซล

 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

 International Journal

 1. Ruangsomboon, S. and Wongrat, L. Bioaccumulation of cadmium in an experimental aquatic food chain involving phytoplankton (C. regularis), zooplankton (M. macrocopa), and the predatory catfish.  Aquatic Toxicology.  78:15-20.
 2. Ruangsomboon, S., Chidthaisong, A., Bunnag, B., Inthorn, D. and Harvey, N.W.   Production, composition and Pb2+ adsorption characteristics of capsular polysaccharides extracted from a cyanobacterium Gloeocapsa gelatinosa.  Water Research.  40:3759-3766.
 3. Ruangsomboon, S., Chidthaisong, A., Bunnag, B., Inthorn, D. and Harvey, N.W. 2008.  Removal of lead (Pb2+) by cyanobacteria Gloeocapsa sp.  Bioresource Technology.  99:5650-5658.
 4. Ruangsobmoon S. 2012. Effect of Light, Nutrient, Cultivation Time and Salinity on Lipid Production of Newly Isolated Strain of the Green Microalga, Botryococcus braunii KMITL 2.  Bioresource Technology. 109:261-265.
 5. Ruangsomboon S., Ganmanee M, and Choochote S. 2013. Effects of different nitrogen, phosphorus, and iron concentrations and salinity on lipid production in newly isolated strain of the tropical green microalga, Scenedesmus dimorphus  Journal of Applied Phycology.  25:867-874.
 6. Ruangsomboon S., Wongrat L., Choochote S., Ganmanee M. and Saparnklang A. 2013. Effects of low pH and Pb2+ stress on living cyanobacterium, Phormidium angustissimum West & G.S. West : A test of its feasibility as a living biosorbent. Journal of Applied Phycology. 25:905-911.
 7. Ruangsomboon S. 2013. The effect of light, nutrient, cultivation time and salinity on lipid production of the tropical cyanobacterium, Oscillatoria limnetica  Academic Journal of Science. 2:311-321.
 8. Ruangsomboon S. 2014. Effect of media and salinity on lipid content of cyanobacteriumHapalosiphonChiang Mai J. Sci. 41:307-315.
 9. Ruangsomboon S., Yongmanitchai W., Taveekijakarn P., Ganmanee M. 2014. Cyanobacterial Composition and Microcystin Accumulation in Catfish Pond. Chiang Mai J. Sci. 41:27-38.
 10. Ruangsomboon S. Biosorption of lead (Pb2+) by living cyanobacterium, Oscillatoria limneticaLemmermann. Academic Journal of Science. 03(02):459-469.
 11. Ruangsomboon S. 2015. Enhanced Production of Polysaccharides and Protein Content in Cyanobacterium, Oscillatoria limnetica as a Defense Mechanism Against Low pH and Pb2+. Chiang Mai J. Sci. 42(1):34-43.
 12. Ruangsomboon S. 2015. Effects of different media and nitrogen sources and levels on growth and lipid of green microalga Botryococcus braunii KMITL and its biodiesel properties based on fatty acid composition. Bioresource Technology. 191:377-384.
 13. Ruangsomboon S. and Pumnuan J. 2016. Acaricidal activities of algal extracts against the house dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart). Journal of The Acarological Society of Japan. 25:169-178.

International conference

 1. Ruangsomboon, S., Chidthaisong, A., Bunnag, B., Inthorn, D. and Harvey, N.W.   Bioremoval of Lead by cyanobacteria : Gloeocapsa sp. and Calothrix marchica.  Proceeding of the 1st KMITL International Conference on Integration of Science and technology.  2:188-191.
 2. Ruangsomboon, S., Chidthaisong, A., Bunnag, B., Inthorn, D. and Harvey, N.W. Lead (Pb2+) Adsorption potentials of Gloeocapsa sp. and role of its capsular polysaccharides.  Proceeding of The International Conference on Sustainable Energy and Environment. 3(011):210-213 .
 3. Ruangsomboon, S. and Wongrat, L. 2007. Bioaccumulation of Cadmium in an Experimental Aquatic Ecosystem Involving Phytoplankton, Zooplankton, Catfish and Sediment. Kasetsart Journal (Natural Science) 41:180-185.
 4. Ruangsomboon, S.   Removal of lead (Pb2+) by the cyanobacterium Phormidium angustissimum.  Proceedings of The International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST) “Biological Diversity, Food and Agricultural Technology”, Bangkok, Thailand.  26-27 April 2007, 340-344.
 5. Ruangsomboon, S., Chidthaisong, A., Bunnag, B., Inthorn, D. and Harvey, N.W.   Lead (Pb2+) adsorption characteristics and sugar composition of capsular polysaccharides of cyanobacterium Calothrix marchica. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 29:529-541.
 6. Ruangsomboon, , A. Chidthaisong, B. Bunnag, D. Inthorn and N.W. Harvey. 2004b. Lead (Pb2+) Adsorption potentials of Gloeocapsa sp. and role of its capsular polysaccharides. Proceeding of The International Conference on Sustainable Energy and Environment. 3(011):210-213 .
 7. Ruangsomboon, S.   Removal of lead (Pb2+) by the cyanobacterium Phormidium angustissimum.  Proceedings of The International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST) “Biological Diversity, Food and Agricultural Technology”. 26-27 April 2007.  p. 340-344.
 8. Ruangsomboon, 2007.  Nitrate, ammonia and orthophosphate removal from wastewater by duckweedLemna perpusilla Torr. Proceedings of International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology. 21-23 November 2007.    p. 922-925.
 9. Ruangsomboon, 2007.  Study of the parameters affecting the binding of cadmium (Cd2+) in solution byPhormidium angustissimum West & G.S. West. Proceedings of International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology. 21-23 November 2007.    p. 918-921.
 10. Ruangsomboon, and Choochote, S. 2007.  Effect of feeding diets containing Nostoc commune on growth, survival, protein and carotenoid content of red tilapia Oreochromis niloticus. Proceedings of International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology. 21-23 November 2007.   p. 772-775.
 11. Ruangsomboon, S.   Lead (Pb2+) removal from printing wastewater by living cyanobacteria Gloeocapsa gelatinosa and Calothrix marchica.  Environmental Science and Technology 1:172-178.  Proceedings from the Third International Conference on Environmental Science and Technology, August 6-9, 2007 in Houston, Texas, USA.
 12. Ruangsomboon, Choochote, S. and Taveekijakarn P.  2010.  Growth performance and nutritional composition of red tilapia (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) fed Diets containing raw Spirulina platensis.  The international conference on Sustainable community development 2010.  21-23 January, 2010.  Khon Kaen University, Nong Khai campus, Thailand and Vientiane, Lao PDR.  P.  27-31.
 13. Ruangsomboon, Choochote, S. and Taveekijakarn P. 2010Biosorption of Cadmium (Cd2+) from Wastewater by Crab Shell.  Proceedings of 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology “Sufficiency Agriculture”.  25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.  p. 464-467.
 14. Ruangsomboon, Choochote, S. and Worasing, S. 2010. Study of Total Lipid Content of Fifteen Genera of Algae. Proceedings of 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology “Sufficiency Agriculture”.  25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.  p. 468-471.
 15. Saparnklang, A. and Ruangsomboon, 2010.  Effects of Nitrogen and Phosphorus Limitation on Polysaccharides Content and Lead (Pb2+) Biosorption Capacity of Cyanobacterium Phormidium sp.  Proceedings of 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology “Sufficiency Agriculture”.  25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.  p. 476-479.
 16. Samosorn, A., Pumnuan, J., Insung, A. and Ruangsomboon, S.    Effectiveness of Cyanobacteria Extracts on the House Dust Mite, Dermatophagoides Pteronyssinus (Trouessart) by Contact Method.  Proceedings of 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology “Sufficiency Agriculture”.  25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.  p. 700-703.
 17. Pumnuan, J., Ruangsomboon, S., Kangkunt, S.   Insecticide Residues in Neptunia Plantation Water and Related Canals:A Case Study in Amphur Bangplee, Samutprakarn Province.  .Proceedings of 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology “Sufficiency Agriculture”.  25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.  p. 460-463.
 18. Samosorn, A., Pumnuan, J., Insung, A. and Ruangsomboon, S.    Effects Of Nitrogen And Phosphorus In Culture Medium On Bioactive Compounds Of Oscillatoria sp. Extracts On The House Dust Mite,Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart).  The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology.  4-6 October, 2010, Pattaya, Thailand.  215-219.
 19. Pansamrit, K. and Ruangsomboon, S.   Effect of pH on biosorption of basic-dye malachite green by algae.  The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology.  4-6 October, 2010, Pattaya, Thailand.  220-224.
 20. Saparnklang, A. and Ruangsomboon S.   Effects of nitrogen and phosphorus limitation on polysaccharides content and lead (Pb2+) biosorption capacity of cyanobacterium Hapalosiphon sp. The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology.  4-6 October, 2010, Pattaya, Thailand. 225-230.
 21. Ruangsomboon , Choochote S., Taveekijakarn P. and Worasing S. 2010. Antibacterial activity of lipophilic and hydrophilic extracts of algae. The 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology.  4-6 October, 2010, Pattaya, Thailand.  231-237.
 22. Suneerat Ruangsomboon and Ladda Wongrat. 2012. Toxic Effects of Low pH and Pb2+ on Chlorophyll Fluorescence and Growth of Cyanobacterium, Hapalosiphon  2012 International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET). Century Park Hotel, Bangkok, Thailand; 26-27 April, 2012. p. 1-7
 23. Suneerat Ruangsomboon and Sakchai Choochote.    Effects of Different media on growth and lipid production in the green microalga, Botryococcus braunii KMITL2.  Proceeding  of 2nd Asia-Oceania algae innovation summit: algae for sustainable development, September 3-5, 2012.
 24. Suneerat Ruangsomboon, Sakchai Choochote, Paveena Thaweekijakarn, Dusit Aue-umneoy.   Nitrogen and Phosphorus removal from wastewater by green microalga, Scenedesmus dimorphus.  Proceeding  of 2nd Asia-Oceania algae innovation summit: algae for sustainable development, September 3-5, 2012.
 25. Suneerat Ruangsomboon, Sakchai Choochote, Paveena Thaweekijakarn, Monthon Ganmanee and Chamroon Laosinwattana.   Acute toxicity of cyanotbacterial extracts, Oscillatoria tenuis and Phormidium angustissimum on freshwater invertebrate, Water flea (Moina Macrocopa).  Proceeding of 2nd International symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network (ISBioPEN): Contribution ot Organic Agriculture in the 21st Centrury”.  September 24-26, 2012, Bangkok Thailand, p.329-338.
 26. Ruangsomboon S., Choochote S., Taveekijakran P., and Ganmanee M.   Effect of different nitrogen sources and concentrations on growth and microcystin production of toxic cyanobacterium, Microcystis aeruginosa.  Proceeding of 2nd International symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network (ISBioPEN): Contribution ot Organic Agriculture in the 21st Century”.  September 24-26, 2012, Bangkok Thailand, p 339-346.
 27. Ruangsomboon S., Choochote S., Taveekijakran P., and Ganmanee M. Toxic effect of Oscillatoria tenuisand Arthrospira platensis extracts on freshwater invertebrate, Lanchester’s freshwater prawn (Macrobrachium lanchesteri).  Proceeding of 2nd International symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network (ISBioPEN): Contribution to Organic Agriculture in the 21st Centrury”.  September 24-26, 2012, Bangkok Thailand, p 347-354.
 28. Ruangsomboon S., Aue-Umneoy D., and Saparnklang A.   Biosorption of basic dye, malachite green by brown alga Padina sp.  Proceeding of 2nd International conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST 2013): Biological diversity, food and agricultural technology.  November 28-29, 2013, Bangkok Thailand, p.490-501
 29. Saparnklang A. and Ruangsomboon S.   Growth, polysaccharide contents and biosorption of lead (Pb2+) by the cyanobacterium Hapalosiphon sp. cultured under different medium concentrations. Proceeding of 2nd International conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST 2013): Biological diversity, food and agricultural technology.  November 28-29, 2013, Bangkok Thailand, p.193-202.
 30. Ruangsomboon S. 2015. Preliminary study on used microalga (Nostoc commune) as a protein supplement in dry-wet mixtures feed for juveniles snakehead (Channa striata). Proceeding of 2ndInternational Symposium on Agricultural Technology:Global Agriculture Trends for Sustainability (ISAT). July 1-3, 2015, Pattaya, Thailand, p. 321-324.
 31. Pattrarat Teamkao and Suneerat Ruangsomboon. 2015. Screening of glyphosate resistance bacteria from agricultural soils with different plantations. The 27th Annual meeting of the Thai Society for biotechnology and International Conference. November 17-20, 2015. Mandarin Hotel Bangkok by Centre Point, Bangkok, Thailand. P. 345-349.

 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2544.  การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืช Oscillatoria.  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง.  9(3):19-23.
2.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2545.  การควบคุมการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช Oscillatoria โดยใช้ฟอร์มาลินและคลอรีนวารสารเกษตรพระจอมเกล้า 18(3):30-37.
3.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2545.  การบำบัดน้ำเสียที่มีตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อนโดยใช้แหนเป็ดเล็ก (Lemna perpusillaTorr.).   วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 20 (3):1-11.
4.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ศักดิ์ชัย ชูโชติปวีณา ทวีกิจการ และ กลิ่นสุคนธ์ สุวรรณรัตน์.  2546.  การบำบัดน้ำเสียโดยใช้สาหร่ายไซยาโนแบคทีเรีย : Oscillatoria sp., Microcystis sp. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  21:48-60.
5.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ศักดิ์ชัย ชูโชติปวีณา ทวีกิจการ และ จตุพร บัณฑิต.  2546. ผลของความเข้มแสงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและการสร้างไข่พักของไรแดงวารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 21:61-68
6.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2547. การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก Phormidium angustissimum และChlorella vulgaris.  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  3(1): 287-296.
7.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2547. การดูดซับตะกั่วและแดคเมียมจากน้ำเสียโดยใช้ Scenedesmus dimorphus เป็นตัวดูดซับ.วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง. 12(1):42-47.
8.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ และศักดิ์ชัย ชูโชติ.  2547.  การผลิตไข่พักของไรแดงภายใต้สภาวะการควบคุมระดับพีเอชและแอมโมเนียวารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  22(2):65-75.
9.       สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ และ จำรูญ เล้าสินวัฒนา.  2548.  ผลของสารสกัดจากสาหร่ายต่อการงอกของพืชทดสอบ.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.  36:978-981.
10.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ บุปผา จงพัฒน์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ และ ปวีณา ทวีกิจการ.  2548.  คุณค่าทางโภชนาการของไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc commune Vaucher  ที่เพาะเลี้ยงในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  23(2):38-47.
11.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2549.  การสร้างไข่พักของไรแดงที่ระดับอุณหภูมิต่ำและอัตราฟักของไข่พักที่ฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลิน และไข่พักที่เก็บรักษาไว้ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  24(2):5462.
12.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2549.  การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไข่น้ำ Wolffia arrhiza (L.) Wimmer.   วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  24(3):1-14.
13.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ และ จำรูญ เล้าสินวัฒนา.  2549.  ผลของแสงและอุณหภูมิที่มีต่อความสามารถของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของPhormidium angustissimum ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทดสอบ.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.  37(6):925-928.
14.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2549.  ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีนและพอลิแซ็กคาไรด์ของไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc commune Vaucher.  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง.  14(2):40-49.
15.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2550.  การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย Calothrix marchica Lemm.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  25:13-26.
16.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ และศักดิ์ชัย ชูโชติ.  2550.  การกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria jasorvensis และ Microcystis aeruginosa.  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง.  14:46-54.
17.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ ปวีณา ทวีกิจการ นิธิ พันธุ์คงชื่น.  2551.  การเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicusที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Spirulina platensis แห้ง.  การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 3 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8-9 ธันวาคม 2551. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ น. 95-104.
18.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ ปวีณา ทวีกิจการ ชาติสุพล เตรียมธนานันท์.  2551.  คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณรงควัตถุของ Spirulina platensis ที่เลี้ยงในปุ๋ยผสมมูลสุกร.  การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 3 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8-9 ธันวาคม 2551. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ น. 105-115  Habitat for fisheries, Aquaculture and Fisheries Management, Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resource.  Maejo University, Chiangmai. Thailand
19.   อทิยา สะพานกลาง และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2553 .การดูดซับตะกั่วโดยไซยาโนแบคทีเรีย Stigonema sp.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 28:20-30.
20.   อภิญญา สโมสร, สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์, อำมร อินทร์สังข์ และ จรงศักด์ พุมนวน. 2553.   ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายขนาดใหญ่ ต่อไรฝุ่นDematophagoides pteronyssinus (Trouessart) โดยวิธีสัมผัส.  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 184-191.
21.   อทิยา สะพานกลาง และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2553. การเจริญเติบโตและการดูดซับตะกั่วจากน้ำเสียโดยไซยาโนแบคทีเรีย Phormidium sp. ที่เลี้ยงภายใต้สารอาหารที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 193-202.
22.   นำถม ตั้งคำ และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2553.  คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่มีการเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 305-312.
23.   อทิยา สะพานกลาง และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2553. ผลของการจำกัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการดูดซับตะกั่วของไซยาโนแบคทีเรียHapalosiphon sp.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 7-8 ธันวาคม 2553. หน้า 1931-1938.
24.   กวิน พันธุ์สัมฤทธิ์ และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2553.  ผลของพีเอชต่อการดูดซับสีย้อม benewol red โดยสาหร่าย.  การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร. มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. ระหว่างตีพิมพ์.
25.   กวิน พันธ์สัมฤทธิ์ อทิยา สะพานกลาง และสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์.  2554.  การดูดซับสีย้อมแอซิด benewol red โดยสาหร่ายสีแดง Gracilaria fisheriในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ กุมภาพันธ์ 2554. หน้า 497-506.
26.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ และ ปวีณา ทวีกิจการ. 2555.  การใช้อาหารผสมไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc commune สดและแห้งในการเลี้ยงปลาหมอสี Kenyi Cichlid, Pseudotropheus lombardoi. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 40:208-217.
27.    สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์  ศักดิ์ชัย ชูโชติ และ  ดุสิต เอื้ออำนวย. 2556.  ผลของระยะเวลา แสง และอุณหภูมิในการเก็บรักษาสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย, Phormidium angustissimum ต่อความสามารถในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis var. parachinensis Tsen & Lee). วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 41:973-984.
28.   ปิยมาภรณ์ เวียนรอบทิศ และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2556. ผลของเหล็กต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมันในไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria limnetica(Lemmermann). ในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6 เชียงใหม่ มีนาคม 2556. หน้า 28-37.
29.   ศุภลักษณ์ โภชนสมบูรณ์ เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนพืชในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. ในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6 เชียงใหม่ มีนาคม 2556. หน้า 77-89
30.   จิรรัตน์ พรหมนารถ และสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2556. ผลของความเข้มข้นของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตไขมันของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Scenedesmus dimorphus. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 7:92-101
31.   วัฒนา นุซซอและ และสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2556. ผลของความเข้มข้นของเหล็กที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตไขมันของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กScenedesmus dimorphusวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 7:14-24.
32.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ มณฑล แก่นมณี และ จรงศักดิ์ พุมนวน. 2557. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาชะโดและบ่อปลูกผักกระเฉด. ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ กุมภาพันธ์ 2557. หน้า 275-283.
33.   ปิยมาภรณ์ เวียนรอบทิศ และสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2557. ผลของเหล็กต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมันในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Botryococcus brauniiในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ กุมภาพันธ์ 2557. หน้า 334-342.
34.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์, อำมร อินทร์สังข์ และ จรงศักดิ์ พุมนวน. 2557.  ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Phormidium angustissimum ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน ที่มีต่อฤทธิ์การกำจัดไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinusวารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 32:(1)13-20.
35.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ และ ศักดิ์ชัย ชูโชติ. 2557.  องค์ประกอบทางเคมีและการเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสีเขียว Cladophora glomerata.วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 32 :(2)1-8
36.   สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2558.  การดูดซับสีย้อมแอซิด เบเนวอล เรด โดยใช้สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Scenedesmus dimorphus ที่มีชีวิตแบบตรึงเซลล์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 33 :(2) 82-92.

 

 งานบริการวิจัย
 ผลของอาหารผสม Artichoke ต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของปลากระพงขาว. บริษัทแอลไอซี อโกรเทค จำกัด มกราคม-มิถุนายน 2558  (131,400 บาท)

 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปีพ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน ดี สาขาประมง ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง อทิยา สะพานกลาง และ สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์. 2553. การเจริญเติบโตและการดูดซับตะกั่วจากน้ำเสียโดยไซยาโนแบคทีเรีย Phormidium sp. ที่เลี้ยงภายใต้สารอาหารที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 193-202. (มอบ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554)

Suneerat Ruangsomboon, Sakchai Choochote, Paveena Thaweekijakarn, Monthon Ganmanee and Chamroon Laosinwattana.  2012.  Acute toxicity of cyanotbacterial extracts, Oscillatoria tenuis and Phormidium angustissimum on freshwater invertebrate, Water flea (Moina Macrocopa).  Proceeding of 2nd International symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network (ISBioPEN): Contribution on Organic Agriculture in the 21st Centrury”.  September 24-26, 2012, Bangkok Thailand, p.329-338.

 

งานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาการปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนจากสาหร่าย  บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)  25 กันยายน 2556-24 กันยายน 2557

 

ที่ปรึกษาการปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนจากสาหร่าย  บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)  1 กันยายน 2558- 28 กุมภาพันธ์ 2559

 

งานวิจัยที่กำลังทำ
 

ผลของอัตราส่วนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็ก ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตไขมันในสาหร่ายน้ำมัน Botryococcus braunii KMITL2, Scenedesmus dimorphus KMITL และ Desmodesmus quadricauda KMITL