ระเบียบการขอใช้บริการ

ระเบียบการใช้เครื่องมือ

ระเบียบการใช้เครื่องมือกรณีใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

1 ค่าใช้บริการเครื่องมือ คิดขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง  เศษของส่วนชั่วโมงถัดไปคิด  ½  ชั่วโมง
2 เวลาใช้เครื่องมือทั่วไป 9.00-16.00 น.
3 เครื่อง HPLC เวลาในการใช้เครื่องมือกรณีตัวอย่างน้อย 09.00-16.00 น. (กรณีมีตัวอย่างจำนวนมาก จองใช้เครื่องต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เปิดใช้เครื่องต่อเนื่องได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง และพักอย่างน้อย 12 ชั่วโมง)
4 เครื่อง GC-MS  เวลาในการใช้เครื่องมือกรณีตัวอย่างน้อย 09.00-16.00 น. (กรณีมีตัวอย่างจำนวนมาก จองใช้เครื่องต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
5 การใช้เครื่องมือ HPLC และ GC ที่ผู้ใช้ทำการวิเคราะห์เอง  อนุญาตเฉพาะอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญา โท-เอก เท่านั้น หากเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ดูแลตลอดการใช้เครื่องมือ
 6 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจะคิดตามที่ใช้จริงโดยไม่มีการหักส่วนลด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามราคาท้องตลาด
 7 ถ้าทำอุปกรณ์ใดเสียหาย เช่น Syringe, Column ต้องซื้อคืนในราคาเต็ม
 8 หากเกิดความเสียหายกับเครื่องมือ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการในครั้งนั้นทั้งการเตรียมตัวอย่างหรือการใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง  ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมตามจริง

การติดต่อขอใช้เครื่องมือ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ หรือที่มาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองสามารถทราบข้อมูลและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้เครื่องมือ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์วิจัยฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าบริการ และระเบียบการใช้เครื่องมือด้วยตนเองดังนี้

 การติดต่อ

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3661

e-mail : amporn.soi@kmitl.ac.th