คณะกรรมการ

 Untitled-1(1)
ผศ. ดร. มณฑล  แก่นมณี                               
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ประธานที่ปรึกษา)
เบอร์โทร 02-3298508
 Untitled-8
ผศ. ดร. สมศักดิ์    คูหาสวรรค์เวช                              (ที่ปรึกษา)
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
เบอร์โทร 02-3298520

 Untitled-10
ผศ. ดร. กนกรัตน์  ศรีกิจเกษมวัฒน์                      (ที่ปรึกษา)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
เบอร์โทร 02-3298519

 pan
ผศ. ดร. ลำแพน    ขวัญพูล                                           (ที่ปรึกษา)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
เบอร์โทร 02-3298499

 Untitled-7
 รศ. ดร. สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์              (ประธานคณะกรรมการ)
หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 7086
26942990_10210986317681348_720871003_n

 

ผศ. ดร. กัญจนา  แซ่เตียว                                          (กรรมการ)
เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 kskanjan@kmitl.ac.th
เบอร์โทร  02-3298000 ต่อ 6013

 montinee-150x150
ผศ. ดร. มณทินี  ธีรารักษ์                                            (กรรมการ)
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ktmontin@kmitl.ac.th
เบอร์โทร  02-3298000 ต่อ 6014
 noratat
ดร.นรธัช  ประชุม                                      (กรรมการ)
 ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
เบอร์โทร    02-3298000 ต่อ
patrarat

 

ดร. ภัทรารัตน์  เทียมเก่า                                             (กรรมการ)
หลักสูตรปฐพีวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ktpattra@kmitl.ac.th
เบอร์โทร    02-329-8511
 amporn2
นางอัมพร  สร้อยระย้า                    (กรรมการและเลขานุการ)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนวิชาการ
 amporn.soi@kmitl.ac.th
เบอร์โทร   02-3298000 ต่อ 3661