นายณัฎฐ์นรากร จันทร์ธิมาน

 ag-natnara-1-1
นายณัฎฐ์นรากร  จันทร์ธิมาน
นักวิชาการสัตวบาล
kjnatna@kmitl.ac.th และ pj_natnara@hotmail.com
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 3650

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

 วท.บ

(สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

   1  ตัดแต่งเนื้อสุกร ไก่ โค
   2  แปรรูปผลิตภัณท์จากเนื้อสัตว์
   3  โรงงานแปรรูปและชำแหละสุกร
   4  เครื่องจักรและเคมีภัณท์

 งานบริการวิชาการ

 อัตราค่าบริการห้องปฏิบัตการ

-ค่าเครื่องจักรผลิตสินค้าแต่ละชนิดราคา 3000บาทต่อตัว
-ค่าห้องปฏิบัติการ ราคา2000บาทต่อวัน
-ค่าห้องประชุมราคา2000-5000บาทต่อครั้ง
-ค่าบุคคลากร ภาคปฏิบัติ600-1000ต่อชั่วโมง
หมายเหตุ  อัตราค่าบริการต่าง อาจคงต้องให้ภาควิชาฯ.เป็นผู้พิจารณา จึงจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
  1  ผู้ช่วยสอนวิชา เทคโนโลยีการตัดแต่งเนื้อสัตว์
  2  ผู้ช่วยสอนวิชา เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
  3  ผู้ช่วยสอนวิชา การผลิตสัตว์ปีก
  4  ผู้ช่วยาอนวิชา กายวิภาคและสรีระวิทยาสัตว์เลี้ยง
หน้าที่รอง
    ดูแลห้องแปรรูป ห้องตัดแต่งเนื้อสัตว์
    วิทยากรอบรมด้านแปรรูปและตัดแต่งเนื้อสัตว์
    ให้คำปรึกษาภาคเอกชน