นางสาวสุภาพรรณ ศฤงฆาร

supapun
นางสาวสุภาพรรณ  ศฤงฆาร
นักวิทยาศาสตร์
supapun.saringkhan@yahoo.com
เบอร์โทร 02-3298000 ต่อ 3650

 

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 งานบริการวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ