นางสาวจันทรา ดีมาก

jantra
นางสาวจันทรา  ดีมาก
นักวิทยาศาสตร์
jan_lightmoon@hotmail.com
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 3661

 

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2552 สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

2558 สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 งานบริการวิชาการ

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

2.บริการใช้เครื่องมือสำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายการเครื่องมือ
คุณสมบัติ
เครื่องแยกและวิเคราะห์สารด้วยหลักการโครมาโตกราฟฟี่ของเหลวแรงดันสูง (High Performance Liquid Chromatography)
 HPLC (High Performance Liquid Chromatography) เป็นเครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์สารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบบนเฟสคงที่ (Stationary Phase) โดยมีเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) เป็นตัวพาไป สารแต่ละชนิดจะถูกแยกออกมาเป็นส่วนๆในเวลาที่ต่างกัน โดยสารที่แยกออกมาแต่ละชนิดจากคอลัมน์จะผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัด (Detector) ซึ่งสัญญาณที่บันทึกได้จะแปลผลออกมาเป็น โครมาโตแกรม (Chromatogram) มีลักษณะเป็นพีค  (Peak) ในการวิเคราะห์ผลจะนำพื้นที่ใต้พีค ของแต่ละสารมาคำนวณ ผล เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ก็จะทราบปริมาณของสารตัวอย่าง เครื่อง HPLC สามารถวิเคราะห์สารได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และปริมาณ (Quantitative Analysis) นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight Compounds) โดยสามารถใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น วิเคราะห์หาปริมาณวิตามิน กรดอะมิโน น้ำตาล สารกระตุ้น ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง
เครื่อง  Gas Chromatograph – Mass Spectrometer/Mass Spectrometer (GC-MS/MS)
 GC-MS/MS  เป็นเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส โดยใช้ตัวตรวจวัด (Detector) เป็นแบบเครื่องวิเคราะห์มวลสาร (Mass Spectrometer) นิยมนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยได้ เช่น สารแต่งกลิ่น กรดไขมัน สารหอมระเหยในพืช เป็นต้น นอกจากนั้นยังนำมาประยุกต์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์สารเสพติด หรือการใช้ฮอร์โมนในนักกีฬา มีความไวสูง สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  ให้ข้อมูลที่สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแม่นยำโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอย่างนั้นๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ใน Llibrary
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท( Microplate Reader)
Microplate Reader รุ่น Multiskan GO เป็นเครื่องวัดและอ่านไมโครเพลทที่มีคุณภาพสูง สามารถวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลทได้ ในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) และช่วงวิสิเบิล (VIS) สามารถวัดการดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วง 200-1000 nm. โดยสามารถใช้กับเพลทชนิด 96 และ 384 หลุม รวมทั้งที่มีและไม่มีฝาปิด และคิวเวทท์ (Cuvette) ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิในการบ่มได้ตั้งแต่ 4 – 45 °C และมีระบบเขย่า โดยความเร็วในการวัดค่าดูดกลืนแสงไม่เกิน10 วินาที Microplate Reader เป็นเครื่องที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมภายในเครื่องแบบ Stand Alone ผ่านหน้าจอสีแสดงผลใช้งานง่ายและสะดวก นอกจากนี้ยังมีความสามารถส่งถ่ายข้อมูลผลการวัดไปยัง Thumb drive เพื่อนำไปคำนวณผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ต่อได้ ตัวเครื่องบันทึกโปรโตคอลการวัดไว้ภายในหน่วยความจำได้ถึง 100 assays เครื่อง Microplate Reader สามารถใช้ในงานได้หลากหลาย เช่น  การหาปริมาณ DNA RNA, Protein Assay, Enzyme Assay, ELISA assays, Kinetic assay, Cytotoxicity, Apoptosis assays, Reporter gene Assaysได้
เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร
เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร รุ่น NanaPlus 3สามารถวัดขนาดอนุภาคความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุลของสารตัวอย่าง
เครื่องลดขนาดอนุภาคในระดับไมครอน
 High Pressure Homogenizer รุ่น M-110P Microfluidizer เป็นเครื่องมือสำหรับลดขนาดอนุภาคและบดผสมสาร ด้วยแรงดันสูง โดยทำงานได้ด้วยแรงจาก Hydraulic power ซึ่งแรงดันจากน้ำมัน Hydraulic จะส่งไปยัง single acting intensifier pump ทำให้สารตัวอย่างสามารถไหลเข้าไปยังภายในระบบได้ ระดับแรงดังสูงสุดที่ใช้ในการทำงาน (working pressure level) อยู่ที่ 30,000 psi สารตัวอย่างจะถูกอัดด้วยแรงคงที่ ทำให้ตัวอย่างวิ่งไปยัง interaction Chamber และผ่านช่องเล็กๆ ภายในซึ่งมีขนาดเล็กระดับไมครอนด้วยความเร็วสูงมาก ซึ่งตัวอย่างจะถูกกระทำด้วยแรง 2 แรง คือ แรงเฉือน (Shear) และ แรงกระแทก (impact) สามารถใช้เตรียมตัวอย่างสารประเภท อิมัลชัน (Emulsion) ดิสเพอร์ชัน (Dispersion) และ สารแขวนลอย (Suspension)
Growth Chamber
 Growth Chamber เป็นตู้เพาะเลี้ยงพืช ใช้ในการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
เครื่องผลิตน้ำคุณภาพสูง (น้ำบริสุทธิ์)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
 ผลงานวิจัย
จันทรา ดีมาก และ กัญญา จิระเจริญรัตน์. 2556. การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสลูกผสมแบบหลั่งออกนอกเซลล์โดยระบบยีสต์ Kluyvermyces lactis  ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โปสเตอร์)