ติดต่อ

สำนักงานศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

ชั้น  1 ตึกบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์  02-3298000 ต่อ 3661

e-mail  :  jantra.kmitl@gmail.com 

      หรือ    amporn.soi@kmitl.ac.th