ค่าบริการเครื่องวัดความต่างศักย์บนผิวอนุภาค (Zeta Potential)

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
1. ค่าบริการวัดความต่างศักย์บนผิวอนุภาค โดยเจ้าหน้าที่ตัวอย่างละ
 700  800  1000  1200
2. ค่าบริการใช้เครื่องมือความต่างศักย์บนผิวอนุภาค โดยผู้ใช้บริการตัวอย่างละ
 500  600  –  –
3. Print ผลวิเคราะห์ ราคาแผ่นละ
 10  10  10  10

หมายเหตุ

1.  ช่วง -500 ~+500 mV ยี่ห้อ Micromeritics รุ่น Nanoplus

2. ค่าสอนใช้เครื่องมือ ครั้งละ 500 บาท