ค่าบริการเครื่องวัดขนาดอนุภาค

เครื่องวัดขนาด

เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร รุ่น NanaPlus 3

สามารถวัดขนาดอนุภาคและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค เป็นเครื่องมือสำหรับที่ใช้วัดขนาดของสารตัวอย่างในระดับนาโนเมตรได้ตั้งแต่ 0.1-12.30 ไมโครเมตร โดยใช้เทคนิค Dynamic light scattering ในการวัดการกระเพื่อมของความเข้มแสง หรือเรียกว่า Photo correlation spectroscopy และสามารถวัดความต่างศักย์บนผิวอนุภาค สามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นสารแขวนลอยและการเตรียมอิมัลชัน ตัวอย่างโปรตีน การเตรียมตัวอย่างยา

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
1. ค่าบริการวัดขนาดอนุภาคโดยเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างละ
 500  600  800  1000
2. ค่าบริการใช้เครื่องมือวัดขนาดอนุภาค โดยผู้ใช้บริการตัวอย่างละ
 400  500  –  –
3 Print ผลวิเคราะห์ ราคาแผ่นละ
 10  10  10  10

หมายเหตุ

1.  วัดขนาดในช่วง 0.1 nm-12.30 µm ยี่ห้อ Micromeritics  รุ่น Nanoplus

2. ค่าสอนใช้เครื่องมือ ครั้งละ 500 บาท