การส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบ / การใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์

  1. ผู้รับบริการดูรายละเอียดวิธีการทดสอบ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้บริการ อัตราค่าบริการซึ่งแจ้งไว้ในเว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถามเทคนิคที่ต้องการ และราคาค่าใช้จ่ายที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail address ที่ระบุไว้ กรณีต้องการใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ผู้รับบริการสามารถประสานงานเบื้องต้นเพื่อลงตารางเวลาการใช้เครื่องมือได้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเครื่องมือนั้นๆ
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (แบบ คม.1) ที่ ้http://iucrc.kmitl.ac.th หรือผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ด้วยตนเองห้องปฏิบัติการศูนย์ ตามที่อยู่ข้างต้น เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการพิจารณาความเหมาะสมในการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือ
  3. ส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และรับมอบสำเนาแบบฟอร์มการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อเป็นหลักฐานในการมารับผลการทดสอบ
  4. เมื่อทำการทดสอบเสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อให้ผู้รับบริการไปชำระค่าบริการวิเคราะห์/ทดสอบ ก่อนรับผลการวิเคราะห์ทดสอบ