การรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

นักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคราะห์เป็นผู้ทดสอบตามวัตถุประสงค์ และมีหัวหน้าโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการตรวจสอบรับรองผลการวิเคราะห์และส่งให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯลงนาม และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคราะห์ดำเนินการแจ้งผู้รับบริการเพื่อนัดรับผลวิเคราะห์
หมายเหตุ กรณีมีตัวอย่างมากกว่า 1 ตัวอย่าง และประสงค์จะให้แยกผลการวิเคราะห์เป็นแต่ละตัวอย่าง ให้ผู้ส่งตัวอย่างระบุไว้ในแบบฟอร์มขอรับบริการฯ ด้วย