การรับผลวิเคราะห์

 ผู้รับบริการ สามารถเลือกรับผลการวิเคราะห์ ได้ 2 วิธีคือ

  • รับผลด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
    • รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบคำร้องได้ภายใน 25 วันทำการ หลังทำการส่งตัวอย่าง
    • กรณีเร่งด่วน รับผลวิเคราะห์ได้ภายใน 5 วันทำการ คิดค่าบริการเป็น 2 เท่าของอัตราที่กำหนด