การติดต่อขอใช้เครื่องมือ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ หรือที่มาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองสามารถทราบข้อมูลและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้เครื่องมือ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์วิจัยฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าบริการ และระเบียบการใช้เครื่องมือด้วยตนเองดังนี้

 การติดต่อ

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3661

e-mail : amporn.soi@kmitl.ac.th